Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dosegli

IntrOduCtIOn PILOt BIOgAS reACtOrS A nd APPLICAtIOn tO defIne ...

vitvami smo dosegli v povprečju 524 litrov CH 4 na kilogram organske suhe snovi (OSS). Ključne besede: bioplinski reaktor / prašičja gnojevka /

Response of leek ( Allium porrum L.) to different levels of ...

Rezultati so pokazali, da se je z naraščanjem količine dušika pri 200 kg ha-1 povečalo število listov na rastlino (14,4), listi so dosegli največjo težo (194,6 g rastlino-1), lažna stebla so dosegla največji premer (36,3 mm) in največjo težo (146,5 g).

Learning rules for morphological analysis and synthesis of ...

Dosegli smo visoko točnost (preko 90%), kar je spodbudno tako za nadaljnje raziskave pri označevanju makedonskih jezikovnih virov, kot za praktično uporabi, npr. pri mre nih iskalnikih.

Agriculturae Conspectus Scientificus (Vol.64)

mrazeva akumulirali manje od 900 toplinskih jedinica i dosegli tek fazu mliječne zriobe s prosječnim sadržajem suhe tvari od 15-20%, ovisno o hibridu.

lzoElektro d.o.o. ZnO nizkonapetostni odvodniki ZnO ...

Na uveljavljenih NN ZnO odvodnikih prenapetosti za zunanjo in notranjo montažo tip MOSIPO smo nadaljevali z razvojem, izpopolnili tehnologijo in v proizvodnji dosegli vrhunsko kvaliteto.

Letno poročilo holdinške družbe in Skupine Istrabenz ...

S prestrukturiranjem njene dejavnosti in z usmeritvijo naložb holdinške družbe Istrabenz, d.d., v nal ožbe dolgoročnejšega značaja smo dosegli eno izmed najv ečjih rasti v regiji 3.

annual report 2003

Uprava je na izredni seji predlagala odprodajo lastniškega deleža v družbi OMV Istrabenz, d.d., kot posledico dejstva, da izvedeni ukrepi za izboljševanje poslovanja niso dosegli zaželenih rezultatov.

PRIPRAVANANOMETRSKIHNIKLJEVIHPRAHOVZ REDUKCIJOVSISTEMUNi SOL ...

Priekvimolarnemrazmerju Ni:hidrazinjeizkoristek nizek, {elepriprecej{njihprese`kihhidrazinasmo dosegli 99-odstotniizkoristekredukcije. Pripove~evanju prese`kahidrazinasepriizbranihpogojihvalkalnem pove~ujedele`nikljavprahovih in dose`eskoraj 99% ( diagram2 ).

CILJI EU ZA LETO 2020 IN MERJENJE RAZVOJA - SLOVENSKI PRISTOP

V Sloveniji smo tako s spremenjeno pripravo k ciljem usmerjenega razvojnega prora*una dosegli »delovanje v eni smeri k skupnemu cilju« ter izboljšali izvajanje, spremljanje in zavest o strukturnih reformah.

Univerza na Primorskem

Preprièani smo, da bomo v naslednjem obdobju dosegli nove vid-ne rezultate in z njimi prispevali h kako-vostnemu delovanju Fakultete za manag ement in Univerze na Primorskem. doc. dr. Nada Trunk Širca direktorica prof. dr. Egon i mond dekan · Director · Dean The Faculty of Management, Koper, a ...