Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dovoljenja

NVIDIA 3D TV: Frequently Asked Questions

Vsakršno razmnoževanje tega gradiva brez pisnega dovoljenja družbe Dell Inc. je strogo prepovedano. Blagovne znamke v tem besedilu: Dell™ je blagovna znamka podjetja Dell Inc.; Intel ® je registrirana blagovna znamka podjetja Intel Corporation v ZDA in ostalih državah; Microsoft ® in Windows ® sta ...

/ ORIGINAL - URADNO OBVESTILO O UVOZU /

EVROPSKA SKUPNOST / EUROPEAN COMMUNITY URADNO OBVESTILO O UVOZU / IMPORT NOTIFICATION 2. Država članica uvoza / Member State of import 3.

No Slide Title

Registracija zdravila = izdaja Registracija zdravila = izdaja dovoljenja za promet z zdravilom dovoljenja za promet z zdravilom • • Proizvajalci zdravil Proizvajalci zdravil--Farmacevtske firme Farmacevtske firme--Laboratoriji lekarn Laboratoriji lekarn

Navodila za izpolnjevanje kategorizacijskih listov

Microsoft Word - Navodila za izpolnjevanje kategorizacijskih listov-25.11.2008.doc. 1 Navodila za izpolnjevanje kategorizacijskih listov Ljubljana, november 2008 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO www.mg.gov.si, e: gp.mg@gov.si Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana t: 01 400 36 00, f: 01 433 12 20 ...

Statistične metode v raziskavah bioekvivalence

Vloga raziskav biolo Vloga raziskav biolo ške ekvivalence ške ekvivalence • • Nadomesti klini Nadomesti klini čne raziskave učinkovitosti čne raziskave učinkovitosti in varnosti - in varnosti - pridobitev dovoljenja za pridobitev dovoljenja za promet generi promet generi čnega zdravila čnega zdravila • ...

SEZNAM zdravil, katerim se je v obdobju od 1.1. 2007 do 1.1 ...

2009 sprcmenila ATC-oznaka Imetnik dovoljenja za promet Ime zdravila ~tevilka odlocbe Stara oznaka Nova oznaka mednarodno nela stniSko ime ATC ATC Novartis Europhann Limited VISUDYNE 15 111 g pra k 7..a raztopino 7...1 EUIlI OOIl40 100 I LOIXD02 S OILAOI Wimblehurst Road inrundirat~ Horsham verteporlin West Sussex, RHI2 5AB ...

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE Na podlagi Zakona o zaposlovanju in ...

OBR ZRSZ-TUJ-2. Na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev – ZZDT-1 (Uradni list RS, št. 26/11), vlagam. VLOGO ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAPOSLITEV

Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih ...

1 Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči Uradni list RS, št. 114/2003 Zadnja sprememba, upoštevana v čistopisu: Uradni list ...

Diplomsko delo visokošolskega programa POSEBNI UPRAVNI ...

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA UPRAVO Diplomsko delo visokošolskega programa POSEBNI UPRAVNI POSTOPEK PRIDOBITVE GRADBENEGA DOVOLJENJA Kandidatka: Barbara Mar

VLOGA ZA IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA

10. 3. 2011 22_1.2 2 Gradbeno dovoljenje za osnovni objekt Zahteva za izdajo dovoljenja se nanaša na rekonstrukcijo, spremembo namembnosti, dozidavo ali nadzidavo objekta, ki ...