Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dozas

gulis ukmarisobis mkurnalobis klinikuri praqtikis ...

Tu pacienti dozas kargad itans, xdeba misi gaormageba 3-7 dRiani intervaliT. Tuki uaryofiTi moqmedeba xels ar SegviSlis, doza samizne dozis miRwevamde unda gaizardos (kaptoprili 150 mg/dR da enalaprili 20 mg/dR). age inhibitorebis uaryofiTi moqmedeba mkurnalobis dawyebisTanave SeiZleba gamovlindes ...

metadonis

metadons ar ZaluZs pacientis emociuri ganwyobis gakon troleba, magram metadonis Sesabamis dozas SeuZlia `qu Cis~ opioidebis miRebis gadaulaxavi fizikuri moTxov

kardiologia da Sinagani medicina

Sedegebi: 16 kviriani dakvirvebis Semdeg I jg-Si 40-dan 29 pacientma (72,5%) miaRwia dslq-is samizne dones <100 mg/dl, xolo II jgufSi - 44-dan mxolod 12 pacientma (27,3%). dslq-is kidev ufro dabal samizne dozas <70 mg/dl ezetimibis jgufSi miaRwia 12 pacientma (30%), xolo statinebis jgufSi mxolod orma ...

AZ ADÓZÁS RENDJE

az dÓzÁs endjÉrÕl szÓlÓ ÖrvÉny a r t cÉlja alapelvei adÓzÓk És adÓhatÓsÁgok jogainak És kÖtelezettsÉgeinek tÖrvÉnyi szabÁlyozÁsa szabÁlyok elÕzetes kÖzzÉtÉtele + normatÍv alkalmazÁsa adÓhatÓsÁg mÉrlegelÉsi joga megkÜlÖnbÖztetÉs nÉlkÜli eljÁrÁs ...

Vadlīnijas diagnostiskās radioloģijas izmeklējumu izvēlē

Informācija ir izkārtota četrās kolonnās: pirmajā kolonnā ir aprakstīta klīniskā situācija, kurā nepieciešams veikt diagnostisko izmeklējumu; otrajā - nosauktas izmeklējuma metodes un aptuvenās iespējami saņemtās jonizējošā starojuma dozas pakāpe; trešajā - norādīta ...

narkotikebTan narkotikebTan dakavSirebiT dakavSirebiT ...

grZliveblad zogierTi momxmarebeli dozas zrdis. im dros, rodesac “kaifisadmi” tolerantoba miRweulia, momxmare-beli SeiZleba ufro sensitiuri (mgrZnobiare) gaxdes kokainis

2 PETER: REMEMBER THE PAST IN ORDER TO PREPARE FOR THE FUTURE

... ouk efeisato alla seirais zofou tartarwsas paredwken eis krisin thpoumenous" 2:6 - "kai poleis sodomwn kai gomorras tefrwsas katastrofh katekrinen upodeigma mellowntwn asebein teqeikws" 2:10 - "malista de tous opiso sarkos en epiqumia miasmou poreuomenous kai kuriothtos katafronountas tolmhtai auqadeis dozas ...

PROFESIJAS STANDARTS

Veikt maksimālu starojuma dozas samazināšanu attēldiagnostikas un staru terapijas procedūru laikā. 3.4. Nodrošināt pacienta, personāla un apmeklētāju starojuma dozas samazināšanu. 3.5.

• depo-provera (depo-medroqsiprogesteron acetati ...

Tu SemdgomSi Seawuxebs amenoreis problema an SeurCieT kontracepciis sxva meTodi. • orsulobis SemTxvevaSi, Tu pacienti orsulobis SenarCunebas apirebs, SewyviteT psk-s gamoyeneba. auxseniT mas, rom progestagenis aRniSnul dozas nayofze damazianebeli gavlena ar aqvs.

I. GAISA MONITORINGA PROGRAMMA

Apkārtējās gamma starojuma ekvivalentās dozas jaudas monitorings Programmas mērķis ir nodrošināt valsts institūcijas un iedzīvotājus, kā arī EK un Starptautiskās atomenerģijas aģentūru ar ticamu un pārbaudītu informāciju par gamma starojuma dozas jaudu apkārtējā vidē, t.sk., ar ...