Sputtr.com | Alternative Search Engine

Drejtave

respektimi i te drejtave shqip

tirana, december 2006 respect of the rights respect of the rights respect of the rights respect of the rights respect of the rights of people with intellectual disabilities of people with intellectual disabilities of people with intellectual disabilities of people with intellectual disabilities ...

Konventa për mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive ...

Konventa për mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore ndryshuar me Protokollet Nr. 11 dhe 14 shoqëruar nga Protokollet Nr. 1, 4, 6, 7, 12 e 13 Varianti shqip Përkthim Teksti i Konventës është ndryshuar sipas dispozitave të Protokollit Nr. 14 (CETS Nr. 194) duke filluar ...

KONVENTA MBI TË DREJTAT E FËMIJËS

Asnjë kufizim nuk mund të ketë në ushtrimin e këtyre të drejtave, përveç atyre të përcaktuara me ligj dhe që janë të nevojshme në një shoqëri demokratike, në interes të sigurimit kombëtar, të sigurisë publike ose të rendit publik, ose për të mbrojtur shëndetin ose moralin ...

KONVENTA PËR TË DREJTAT E FËMIJËS

Kombeve të Bashkuara, njohja e dinjitetit të lindur dhe e të drejtave të barabarta e të patjetёrsueshme të të gjithё pjesëtarëve të familjes njerёzore është themel i lirisё,

Konventa për mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut : version ...

1 Konventa për mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut : version i thjeshtuar i disa neneve dhe protokolleve të saj * Përmbledhje e hyrjes Qeveritë anëtare të Këshillit të Evropës përpiqen të sigurojnë paqen dhe të realizojnë një bashkim më të ngushtë midis tyre mbështetur tek ...

QENDRA PER MBROJTJEN E TE DREJTAVE

qendra per mbrojtjen e te drejtave te femijeve ne shqiperi grupi shqiptar per te drejtat e njeriut komiteti shqiptar i helsinkit qendra e aleances gjinore per zhvillim qendra per popullsine dhe zhvillimin shoqata kristiane e grave shqiptare unioni "amaro drom" tiranë, 1 dhjetor 2006 deklaratË ...

EDUKIMI PËR TË DREJTAT E FËMIJËS

Shkelja e të drejtave të:imigrantëve, refugjatve dhe të azilantëve. Shkelja e të drejtave të invalidëve dhe të hendikepuarve. 12. Raporti i vlerësimit.–

IDENTIFIKIMI I ARRITJEVE DHE DOBËSIVE NË FUSHËN E TË ...

IDENTIFIKIMI I ARRITJEVE DHE DOBËSIVE NË FUSHËN E TË DREJTAVE TË FËMIJËVE NË KOSOVË RAPORT NGA PUNËTORITË RAJONALE HYRJE Qendra për Arsim e Kosovës po implementon një projekt në fushën e edukimit për të drejtat e fëmijëve.

RRJETI PER TE DREJTAT E FEMIJEVE NE SHQIPERI

Si pasojë e këtij mosorganizimi grantet e vëna në dispozicion të projekteve dhe programeve të OJQ-ve të të drejtave të fëmijëve kanë qenë shumë herë më të vogla sesa ato të dhëna për OJQ-të e grave, të të drejtave të njeriut, mjedisit, shëndetit etj.

SEEU REVIEW

Studiuesit si edhe zbatuesit e të drejtave të njeriut, do të përfitojnë njohuri të çmueshme mbi kompleksitetin e çështjes së të drejtave të njeriut.