Sputtr.com | Alternative Search Engine

Drejtimi

History teaching in Albania - List of the approved history ...

Filo, I. Sulo, M. Zeqo, L. Terihati, G. Sala, P. Dibra Publisher: FILARA, Shtëpia Botuese e Librit Shkollor IV grade HISTORIA 4 - Drejtimi Natyror Textbook, speciality natural sciences Authors: M. Korkuti, P. Thengjilli, G. Shpuza, F. Rama, Gj.

UNIVERSITETI DHE SHOQËRIA BASHKËKOHORE

Në të gjitha fakultetet funksionojnë shumë degë, seksione ose departamente dhe në kuadër të tyre edhe shumë drejtime të studimeve universitare, siç janë: FAKULTETI FILOZOFIK- PRISHTINË Departamenti i Pedagogjisë Drejtimi Teoria e edukimit Drejtimi Edukimi shkollor Drejtimi Edukimi i ...

F:\Botime Design Elvira\Librat

Përdorimi i një mase alternative duke zëvendësuar procedimin penal dhe, shpesh herë, ri-drejtimi tek shërbimet e ndihmës komunitare, praktikohet në mënyrë formale dhe joformale në shumë sisteme ligjore.

D:\te ndryshme\guida 2011\guida

3 c k M i s i o n i d h e v l e r a t e " A l b a n i a n U n i v e r s i t y " Misioni i Albanian University është zhvillimi dhe zgjerimi i kufijve të njohjes përmes arsimit më të mirë, rritjes intelektuale, sociale e kulturore të studentëve, duke kontribuar në dobi të komunitetit me ...

F A M A Syllabus- Ekonomia Nderkombetare Janar 22 2007

1 UNIVERSITETI FAMA FAKULTETI I SHKENCAVE POLITIKE Ekonomia Ndërkombëtare: Tregtia dhe Financat TË DHËNA PËR LIGJËRUESIN: Ligjërues: Gazmend Ahmeti, M.A.

SSH.04 STANDARDET E PROGRAMEVE TE STUDIMIT

Organizimi dhe drejtimi i programeve te studimit MND, si dhe aktiviteti mesimor i zhvilluar nga personeli akademik ne keto programe, duhet te vleresohen me ore mesimore.

Revistë evropiane * Revistã europeanã

1 HAEMUS Revistë evropiane * Revistã europeanã Themeluar në Bukuresht më 1998 * Fondată la Bucureşti în 1998 * * * Themelues, drejtues dhe botues Fondatori, directori şi editori Kopi & Ardian KYÇYKU ISSN: 1454-1203 Nr. 1 (21) / 2004 Adresa: Kopi Kyçyku C.P. 31-01 Bucureşti, România ...

për regjistrimin e studentëve në studimet deridiplomike ...

a) Drejtimi ars imor 30 100 10 200 10 200 50 b) Drejtimi profesional Histori a) Drejtimi arsimor 30 100 10 200 10 200 50 b) Drejtimi profesional Pedagogji

Programimidhealgoritmet

Programimidhealgoritmet Provimip erfundimtar, Forma: A Emri: Nr. indeksit: Drejtimi: Data: P erpyetjet1{2 shqyrtoniaplikacionin AccountManager, p ert ecilinjan edh en en evijimkomponen tete modelit, class BankAccount, dhet einputview, class BankReader. importjavax.swing ...

CURRICULUM VITAE

... administration and political sciences Doktor in public administration and political sciences University of Pristina (2002-2006) Ministry of Justice Graduate/PostGraduate University Education Master in legal-criminal science Arsimimi pasdiplomik: Magjistratura (nr. prot. 61), Fakulteti Juridik-drejtimi penalo ...