Sputtr.com | Alternative Search Engine

Drejtuar

NiNTh ANNuAl RepoRt 2008-2009

REPUBLIKA E KOSOVËS INSTITUCIONI I AVOKATIT TË POPULLIT RAPORTI I NËNTË VJETOR 2008-2009 drejtuar Kuvendit të Kosovës Telefoni: ++381 38 545 303 Telefaksi: ++381 38 545 302 e-mail: ombudspersonkosovo@ombudspersonkosovo.org ueb-faqja: www.ombudspersonkosovo.org REPUBLIKA E KOSOVËS ...

Albanian leaflet -final

•Aktivitetet për forcimin e kapaciteteve do të vijojnë, duke u përqëndruar më shumë në të drejtën për t'iu drejtuar gjykatës, monitorimit të mjedisit, ...

Gmail - Fw: SPECIAL ISSUE {CHILD LABOUR INT DAY} E ...

Me pas u lexuan edhe kerkesat kryesore te shoqerise civile ne Shqiperi drejtuar Kuvendit te Shqiperise, Qeverise shqiptare dhe Ministrise se Punes dhe Ceshtjeve Sociale, ...

Bashkëpunim Shkencor në Mbështetje te Peshkimit te ...

... te kerkimit shkencor dhe te realizojne formime (training) adeguate dhe struktura profesionale dhe institucionale per te drejtuar kerkimin shkencor, ...

Teknika të mësimdhënies:

Në mënyrën më të thjeshtë ajo mund të zhvillohet duke ju drejtuar nxënësve pyetjet: Arqile Kosta----7777----1. Cili është opinioni juaj? 2.

Kërkesë për Aplikime për Grante të KVKTNj-së Drejtuar ...

_____KPA #5 për Grante i KVKTNj faqe 1 nga 5 Kërkesë për Aplikime për Grante të KVKTNj-së Drejtuar Organizatave Grantmarrëse të Mëparshme të KVKTNj-së Kërkesë për Aplikim (KPA) #5 Udhëzime për Aplikime Data e Njoftimit : E Premte, 29 shkurt 2008 Data e Mbylljes: E Hënë, 31 ...

TERMS OF REFERENCE

... e AKP-së http://www.kpaonline.org/downloads/KPA_PHF.doc me e-mail në recruit@kpaonline.org ose me faks (038) 249-919, drejtuar Zyrës së Personelit.

INSTITUCIONI I OMBUDSPERSONIT në KOSOVË - drejtuar ...

INSTITUCIONI I OMBUDSPERSONIT në KOSOVË RAPORTI I SHTATË VJETOR 2006–2007 drejtuar Kuvendit të Kosovës 11 korrik 2007 Telefoni: ++381 38 545 303 Telefaksi: ++381 38 545 302 e-mail: ombudspersonkosovo@ombudspersonkosovo.org web faqja: www.ombudspersonkosovo.org 1

K OSOVO P ROPERTY A GENCY A GJENCIA K OSOVARE E P RONËS · K ...

recruit@kpaonline.org ose me faks (038) 249-919, drejtuar Zyrës së Personelit. Inkurajohen të aplikojnë kandidatet femra të kualifikuara.

DREJTUAR: DREJTORISË SË SIGURIMIT TË INFORMACIONIT TË ...

Tiranë, më ___,___, 2010 KËRKESË DREJTUAR: DREJTORISË SË SIGURIMIT TË INFORMACIONIT TË KLASIFIKUAR KOMISIONIT TË ANKANDIT T I R A N Ë Unë i nënshkruari _____, lindur _____ dhe banues në _____, me detyrë _____, pranë_____, jam njohur me lajmërimin e ...