Sputtr.com | Alternative Search Engine

Drejtuar

2(007) Pranvere

Performancat e Fornieles të grishin për pjesëmarrje, një pjesëmarrje që është jo thjesht ftesë drejtuar shikuesit për në hapësirën e performancës, ...

Integrated Ecosystem Management of Prespa Lakes Basin in ...

Hapii pare në hartimin e e nje plani masash per të drejtuar në zbatimin e ligjit ështe ndarja midis Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave dhe Agjensisë së Mjedisit, si zbatuese e ligjit.

Revista „Pavdekësia“, Nr. 52 MESAZH URIMI-Drejtuar ...

Revista „Pavdekësia“, Nr. 52 MESAZH URIMI-Drejtuar Organizatës së Veteranëve të LANÇ të Popullit Shqiptar me rastin e 50 vjetorit të krijimit të saj

TIRANE- Seanca e parë parlamentare e drejtuar

TIRANE- Seanca e parë parlamentare e drejtuar pas tetë vitesh nga ana e demokratëve, tashmë fatkeqësisht në pushtet, dje ka degjeneruar në shkelje dhe dhunim të opozitës.

Një Qendër Rinore e drejtuar nga vetë të rinjtë

5 Pasqyra e lëndës Parathënie ..... 5 I. Jo vetëm qendër rinore - qendër rinore e drejtuar nga vetë të rinjtë..... 7 1.

Manuali për Inspektorët e Mbrojtjes së Mjedisit në Shqipëri

VLERESIMI I NDIKIMIT NE MJEDIS 5.1 Hyrje Per te marre nje Leje Mjedisore, i duhet drejtuar nje kerkese autoriteteve lejedhenese, ne te cilen te jete perfshire nje Vleresim i Ndikimit ne Mjedis.

- P R O J E K T - LIGJ Nr. ----- date----- PËR ...

Vlerësimet, njoftimet, vendimet dhe komunikimet zyrtare drejtuar tatimpaguesit i dergohen në adresën e shënuar në regjistrimin e tatimpaguesit duke përdorur

E drejta për t'iu drejtuar gjykatës për çështjet mjedisore

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të përdoret për qëllime përfitimi apo publikimi pa lejen me shkrim të © Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) - Shqipëri përgatitur nga: Kutia Postare 127, Tiranë e-mail: rec@albania.rec. org http://albania.rec.org Ky botim është bërë i mundur në ...

LETËRSI NË SHKOLLË

Ky lloj leximi quhet lexim i drejtuar. Gjatë kësaj faze mund të bëhet dhe paraqitja e fjalëve të reja. Shpjegimi i tyre ështe mirë të bëhet i lidhur me kontekstin p.sh., ...

drejtesiashqiptare.com

... Neni 153,Neni 154,Neni 154/a,Neni 156 dhe_____ K.Pr Civile Drejtuar: GJYKAT¸S RRETHIT GJYQ¸SOR_____ Baza faktike ose Rrethanat e çeshtjes Tregohen faktet dhe rrethanat lidhur me kºrkesºpadinº: ...