Sputtr.com | Alternative Search Engine

Drejtuar

drejtesiashqiptare.com

Rruga ˝ Pelivan Leskaj ˛ Lagja ˝ Pavarºsia ˛ Data: Pallati 11 Vlore Drejtuar: K¸RKES¸ P¸R MARRJE INFORMACIONI BAZA LIGJORE:Pika 2 I nenit 23 tº Kushtetutºs, Neni 3 i ligjit nr.8503, datº 30.6.1999 ˝P ºr tº drejtºn e informimit pºr dokumentet zyrtarº ˛ Kºrkoi tº informohem nº ...

FLETORJA ZYRTARE

L I G J Nr.8672, datë 26.10.2000 PËR RATIFIKIMIN E "KONVENTËS SË AARHUSIT PËR TË DREJTËN E PUBLIKUT PËR TË PASUR INFORMACION, PËR TË MARRË PJESË NË VENDIMMARRJE DHE PËR T'IU DREJTUAR GJYKATËS PËR ÇËSHTJET E MJEDISIT" Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të ...

Vlerësim i nevojave institucionale, ligjore, realizuese dhe ...

Shtylla për të drejtën për t'ju drejtuar gjykatës (neni 9) MMPAU: përgjegjëse për apelimin e VNM-ve dhe të lejeve, bazuar në procedurat administrative, përpara gjykatës.

REPUBLI KA E SHQIPERISE

... 4he menaxhimit te institucioneve arsimore Synimi: Pjesemarresit ne modul te kene njohurite ihemelore dhe aftesite per te drejtuar e menaxhuar institucionin arsimof. 3.

Bursat e Letrave me Vlere - material edukues

Keto njihen si tregu i drejtuar nga porosia (order-driven market) dhe tregu i drejtuar nga cmimi (quote-driven market). Tregu i drejtuar nga porosia Ne nje treg te tille, ...

Përgatitja dhe udhëheqja e takimeve

... Pjesëmarrësit ndiejnë veten në vendin dhe në aktivitetin e duhur dhe dëshirojnë të bashkëpunojnë Pyetjet drejtuar pjesëmarrësve për pritjet e tyre nga seminari i mundëson ligjëruesit të vepron sipas orientimit të pjesëmarrësve Rrjedha Koha Tema Përmbajtjet Metodat Ilustrimet ...

Shqipëria Rishikim i Sistemit të Sigurimeve Shoqërore

DY FJALË FALENDERIMI DY FJALË FALENDERIMI Ky dokument politikash është hartuar nga një ekip i Bankës Botërore i drejtuar nga Anita Schwarz (task manager dhe autore, ECSHD).

GJYKATËS EVROPIANE TË TË DREJTAVE TË NJERIUT

Afati prej gjashtë muajsh ndërpritet me letrën tuaj të parë drejtuar Gjykatës, në të cilën keni paraqitur me qartësi, qoftë edhe shkurtimisht, ...

Mbi identitetin islamik të Lidhjes së Prizrenit

Pikë së pari pretendimi nga Kristo Frashëri se ' Në të gjitha aktet drejtuar Fuqive të Mëdha banorët myslimanë dhe të krishterë, ...

E DREJTA PËR TË JETUAR NË KOMUNITET:

... të Personave me Aftësi të Kufizuara të Zhvillimit të Tuzlës drejtuar nga Fata Ibralić Ekipin e Klubit Dëshira drejtuar nga Nysret Shillova Ekipin e Zyrës së Pavarur për Cështje Humanitare të Bosnje Hercegovinës drejtuar nga Lejla Somun-Krupalija Bojana Rozman, ...