Sputtr.com | Alternative Search Engine

Drejtues

Diaspora Shqiptare

(Emërtimi / Denominatioan; Viti i themelimit / Year of foundation; Presidenti & bordi drejtues / President & boarding staff; Qëllimi & veprimtaria / Intention & activity; Ndonjë koment që mund të keni / Any comments you may have.)

Hyrja ne Ndi Book

Zyrtarët morën u këshilluan me këshillin drejtues. Ai rekomandoi se do të ishte e gabuar të përdoreshin ndarjet administrative për avantazhe elektorale.

APLIKIMI PER LICENSE

APLIKIMI PER LICENSE Ka te drejte te aplikoje per nje liçense te leshuar nga ERE, çdo person qe ka vendqendrimin e tij ne Shqiperi, dhe me objekt te veprimtarise aktivitetin e kerkuar per licensim. Çdo person i huaj duhet te krijoje nje shoqeri sipas legjislacionit ne fuqi, me objekt ...

Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Z. Myqerem Tafaj, uron ...

Një rol po aq të rëndësishëm ka edhe media, e cila mund të sjellë në ekrane apo në faqet e shtypit të shkruar si modele për rininë lloj-lloj diletantësh mediokër: këngëtarë, aktorë, sportistë, politikanë, gazetarë, drejtues emisionesh, por kurrë nuk gjen dot nëpër shkolla ...

1 Faqja e parë

i. PËRMBAJTJA i Letra hyrëse e Kryetarit të Bordit Drejtues të BQK‐së ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 1

STATUT I SHOQATËS "SHOQATA SHQIPTARE E SHKENCAVE POLITIKE"

Bordi Drejtues mund të mblidhet edhe me kërkesë të Kryetarit ose në bazë të kërkesës me shkrim të 3 anëtarëve të Bordit Drejtues. 5 (pesë) anëtarë të Bordit Drejtues përbëjnë quorum-in dhe shumica e votave të të pranishmëve do të jetë e nevojshme për marrjen e vendimeve.

Draft statute of the University of Mitrovica

Rektorin e ndihmojnë prorektorët dhe sekretari i përgjithshëm i Universitetit, siç parashihet më tej. 2.1 Këshilli drejtues i Universitetit Neni 17 (1) Këshillidrejtues i Universitetit (më tej 'Këshilli drejtues') është organi kryesor qeverisës i Universitetit.

Ndarja Grupi Klasa SEKSIONI G: TREGETIA ME SHUMICE DHE PAKICE ...

Drejtor Administrator Drejtues te degeve, njesive dhe specialiste me arsim te larte Teknike specialist e ne dhe zbatim Puntore te kualifiku ar Page 1

PAGA REFERUESE MUJORE PER EFEKT TE LLOGARITJES SE ...

Drejtor Administrator Drejtues te degeve, njesive dhe specialiste me arsim te larte specialiste Teknike dhe ne zbatim kualifikuarPuntore te pakualifiPuntore

STATUTI I SHOQERISE TREGETARE « BANKA E TIRANES » SH.A.

Nen/12 KESHILLI DREJTUES Pergjegjesia e drejtimit te bankes i takon Keshillit Drejtues, i cili zgjidhet nga Asambleja e Pergjithshme dhe perbehet nga tre deri shtate anetare.