Sputtr.com | Alternative Search Engine

Drevesa

Phylogeography of Y chromosomal haplogroups as reporters of ...

IZVLE∞EK — Filogenija ›love‚kega kromosoma Y, kot jo lahko preberemo skozi zaporedje polimorfiz-mov, je dobro poznana. ∞edalje jasnej‚a slika geografskih distribucij posameznih vej evolucijskega drevesa (haploskupin) in mo"nosti njihovega genetskega datiranja so pomembna orodja pri preu ...

MODELIRANJE HABITATA KLOPA Ixodes ricinus - DIPLOMSKO DELO ...

klasifikacijska odlo˚itvena drevesa, karta tveganja, naravne vrednote ABSTRACT This diploma thesis deals with the problem of the determination of the potential habitats

Kombinatorika

Drevesa incikli. Podgrafiinminorji. Prostorciklovinprerezi. Eulerjeviobhodi. Hamiltonovepoti in cikli. Usmerjenigrafiinturnirji. [[Problemrekon-strukcijegrafa.

cabbage maggot newsletter, issue 2, web version

Email address: drevesa@science. oregonstate.ed u Fax: (541) 737-3479 Your Theories Some of MagNet's preliminary* findings: • Lorsban treated seeds showed promise in 2002.

PRIMERJAVA SLOVENSKEGA, FRANCOSKEGA IN LATINSKEGA ...

L ANZARA , Paola, P IZZETI , Mariella, 1984: Drevesa . Ljubljana: Mladinska knjiga. L APIDE , Ruth, 2005: Cikluspredavanjobibli~nieksegezivodd. prof. dr. Walter Flemmer .

BLIGHT AND INK DISEASE AS CONSTRAINT FACTORS IN CHESTNUT ...

Na mnogih izmed pregledanih ploskev so bila prisotna ozdravljena rakasta drevesa in hipovirulentni sevi parazita, iemur smo pripisali zmanjian obseg poikodb.

Effect of late season boron spray on boron accumulation and ...

Drevesa smo poškropili z borom (1 % Bortrack) ali z vodo (kontrola). Ugotovili smo značilne razlike v koncentraciji bora med proučevanima sortama, večje koncentracije pri sorti 'Hedelfinger'.

POJAV IN ŠIRJENJE TUJERODNE VRSTE DNEVNEGA METULJA ...

Pogostost prevladujočih vrst je bila negativno ali pozitivno odvisna od drevesne raznovrstnosti, kar kaže na različne stopnje vezanosti na gostiteljska drevesa posameznih vrst.

PERSPECTIVES ON WHOLE TREE CABLE YARDING SYSTEMS FOR THINNING ...

Prepostavke: red˛enje, srednja razdalja spravila 200 m in srednja razdalja zbiranja 5 m (Stampfer et al., 2003) (productivity (m 3 under bark/PHS) - produktivnost (m 3 brez skorje/delovno uro) , tree volume (m3 under bark) - kubatura drevesa brez lubja , mean yarding distance - povpre˛na razdalja ...

VZGOJA ZA ZDRAVJE

VZGOJAZAZDRAVJE Glavna in odgovorna urednica: Branislava Beloviå Uredniøki odbor: Zorica Levaœiå, Iztok Øtrumbelj, Zdenka Verban, Anica Benkoviå, Øtefan Smodiø Lektoriral: Hotimir Tivadar Naslov uredniøtva: Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota Arhitekta Novaka 2/b 9000 Murska ...