Sputtr.com | Alternative Search Engine

Drzavnim

Zakon_o_drzavnim_sluzbenicima

Microsoft Word - Zakon_o_drzavnim_sluzbenicima ***** ***** ***** I ***** ***** *** 1. (1) **** ***** ***** ** ****-!**** *""** **#***$ ***#%**** * **!*%**&*** **'*** *!*** **!*%**** **!*** (**(** "***"*: **!*%**&** **'** *!***); !** ***#***"*; *** ****" **#***$ ***#%****; *!*+(*,* * ...

ZAKON O RADNIM ODNOSIMA U DRŽAVNIM ORGANIMA - I OSNOVNE ODREDBE

ZAKON O RADNIM ODNOSIMA U DRŽAVNIM ORGANIMA ("Sl. glasnik RS", br. 48/91, 66/91, 44/98 - dr. zakon*, 49/99 - dr. zakon**, 34/2001 - dr. zakon*** i 39/2002)

ZAKON O DRéAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA

*lan 1 Drûavni praznici Crne Gore su: 21. maj - Dan nezavisnosti i 13. jul - Dan drûavnosti. Praznici u Crnoj Gori su i: 1. januar - Nova godina i 1. maj - Praznik rada. *lan 2 Drûavni i drugi praznici praznuju se dva dana i to na dan praznika i narednog dana (u daljem tekstu: prazni*ni dani ...

ZAKON

ZAKON OPLATAMA U DR AVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLU BAMA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2001) *lan 1 Ovim zakonom ure*uje se na! in utvr*ivanja plata, dodataka, naknada i ostalih primanja: 1) predsednika Republike, predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, predsednika i zamenika predsednika ...

Zakon o državnim službenicima (integralni tekst 2005-2009)

Zakon o državnim službenicima (integralni tekst 2005-2009) Codex Projuris Zakon o drţavnim sluţbenicima "Službeni glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007 67/2007, 116/2008 i 104/2009 (integralni tekst) Glava prva UVODNE ODREDBE Sadrţina zakona Ĉlan 1.

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRéAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA ...

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRéAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI * lan 1. U Zakonu o drûavnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sluûbeni glasnik RS", broj 43/01) , posle *lana 1. dodaje se *lan 1a koji glasi: "*lan 1a Drûavni praznici Republike Srbije jesu i ...

Z A K O N O PLATAMA DRéAVNIH SLUéBENIKA I NAMEäTENIKA

Z A K O N O PLATAMA DRéAVNIH SLUéBENIKA I NAMEäTENIKA I. OSNOVNE ODREDBE Sadrûina zakona * lan 1. Ovim zakonom ure*uju se plate, naknade i druga primanja drûavnih sluûbenika i nameötenika.

Zakon o drzavnim i drugim praznicima u Republici Srbiji

- 1 - Z A K O N O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI Član 1. Državni praznik Republike Srbije jeste Sretenje * Dan državnosti Srbije, spomen na dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine dignut Prvi srpski ustanak i dan kada je u Kragujevcu 1835. godine izdan i zakletvom ...

O DRŽAVNIM SIMBOLIMA I DANU DRŽAVNOSTI CRNE GORE

ZAKON O DRŽAVNIM SIMBOLIMA I DANU DRŽAVNOSTI CRNE GORE I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom utvrđuju se grb, zastava i himna Crne Gore (u daljem tekstu: Državni simboli) i uređuje način upotrebe i zaštita državnih simbola.

PROGRAM OBUKE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD U ...

Crna Gora UPRAVA ZA KADROVE PROGRAM OBUKE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD U DRŽAVNIM ORGANIMA Tel: 020 201 290 Tel/Fax: 020 201 036 www.uzk.co.me PRIJAVA ZA POHAĐANJE SEMINARA UPRAVA ZA KADROVE Jovana Tomaševića 2A 20 000 Podgorica E-mail: info@uzk.co.me Studio KNB, Podgorica DPC ...