Sputtr.com | Alternative Search Engine

Duxovnoj

XRONIKA GEORGIQ AMARTOLA* DLQ SOVREMENNOGO HITATELQ

Perevod sprovocirovan obwirnym predwestvu[]im rasskazom o duxovnoj gibeli i besslavnoj fiziheskoj smerti imperatora. Itak, semantiheskaq antikal; ka, dostupnaq dlq ponimaniq tol; ko na prosvet, herez prizmu leksiko-semantiheskix svqzej isxodnogo greheskogo slova. ~ta 'e sxema perevoda obnaru'ivaetsq v ...

Smena kursa - nahalo Ωizni

Cvetok Ego suwestvovaniä rastet i blagouxaet v nas, razvivaäs´ so vremenem v plod duxovnoj zrelosti. 1.2 Tvoä vnutrennää bor´ba ProtivopoloΩnost´ dvux prirod Novyj Zavet äsno govorit, çto ditä BoΩ´e obladaet dvumä razliçnymi naturami: plotskoj i duxovnoj.

Srovnávací mytologie

Toporov, V. N. 1989: Ob iranskom elemente v russkoj duxovnoj kul'ture. In: Slavjanskij i balkanskij folklor . Moskva: Nauka, 23-60. Trubačev, O.N. 1994: Mysli o doxristianskoj religii slavjan v svete slavjanskogo jazykoznanija 1994/6, 3-15.

Spurgeon, Andachten CLV

Mnogie ispytvaüt to Ωe samoe; v duxovnoj Ωizni oni ne prodvigaütsä ni na millimetr. Gimn, kotoryj oni zapevaüt utrom pered zavtrakom, glasit: £Kak bylo v naçale, kak est´ i kak budet vsegda, vo veki.