Sputtr.com | Alternative Search Engine

Duyarl

Boratav Depresyon Tarama Ölçeği (Bordepta): Epidemiyolojik ...

172 Boratav Depresyon Tarama Ölçeği (Bordepta): Epidemiyolojik Çal›şmalar ve Birinci Basamak Sağl›k Hizmetinde Depresyonu Tan›maya Duyarl

Yüksek Duyarl› C-Reaktif Protein (hsCRP) ile Total ...

Araflt›rma Türk Klinik Biyokimya Derg 2006; 4(2): 59-63 Bu araflt›rma VI. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresinde poster olarak sunulmufltur. Yüksek Duyarl› C-Reaktif Protein (hsCRP) ile Total Kolesterol, LDL-Kolesterol, HDL-Kolesterol ve Trigliserid Düzeyleri Aras›ndaki ‹liflki ...

DUYARLILI⁄ININ AGAR D‹LÜSYON VE E TEST YÖNTEMLER ...

Anaerop kökenlerin duyarl›l›klar› göz önüne al›nd›¤›nda, her iki yöntem aras›ndaki tutarl›l›k M‹K de¤erleri -2 dilüsyon s›n›rlar› içinde ele al›nd›¤›nda %88.6, duyarl›l›k kategorileri ele al›nd›¤›nda ise %95.8 olarak belirlenmifltir.

Çocuklarda Demir Eksikli¤i Tarama Testi Olarak Eritrosit ...

RDW için duyarl›l›k ve özgüllük de-¤erleri s›ras›yla %70.07 ve %69.13 olarak bulunmufltur. RDW ve MCV birlikte de¤erlendirildi¤inde ise yine duyarl›-l›k %70.07 ve özgüllük %84.09 olarak tespit edildi.

ANASINIFINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN FONOLOJ¯K ...

Örnekleme Al'nan Çocuklar'n Fonolojik Duyarl'O'k Testinden Elde Ettikleri Puanlar'n Sosyo-Kültürel Düzeye Göre Da˜'O'P' Testin Alt Boyutlar' Sosyo-Kültürel Gruplar n X Ss Alt 50 8,2 3,6 Orta 56 10,4 3,9 Üst 56 9,4 3,5 Fonolojik Duyarl'O'k Toplam 162 9,4 3,8 Alt 50 5,86 2,6 Orta 56 6 3 Üst 56 8,64 4 Harf-Ses ¯li˙kisi Toplam ...

ÇEfi‹TL‹ KL‹N‹K ÖRNEKLERDEN ‹ZOLE ED‹LEN MRSA ...

ÖZET Hastanemizde kaç tip MRSA bulundu¤unu saptamak için, Nisan 2005 ile Haziran 2006 aras›nda, Türkiye Yüksek ‹h-tisas Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvar›nda izole edilen 233 MRSA suflunun 17 farkl› antibiyoti¤e duyarl›l›k paternleri disk difüzyon yöntemi ile belirlenmifltir.

Üriner sistem infeksiyonlar›nda laboratuvar testlerinin ...

Kültür alt›n standart kabul edilerek testlerin duyarl›l›¤›, seçicili¤i, pozitif ve negatif prediktif de¤erleri hesap-lanm›flt›r. Çal›flmaya T‹T ve idrar kültürü istenen %59.7'si kad›n 575 hasta dahil edilmifltir. ‹drarlar›n %33.9'unda anlaml› üreme saptanm›st›r.

Baz*1 Pamuk «e*_it Adaylar*1n*1n Verticillium Solgunluk ...

9 AD‹ Ziraat Fak¸ltesi Der gisi 2009; 6(2) : 9 - 16 Baz*1 Pamuk «e*_it Adaylar*1n*1n Verticillium Solgunluk Hastal*1***1 Etmeni * ( Verticillium dahliae Kleb.)'ne Kar*_*1 Duyarl*1l*1klar*1n*1n Belirlenmesi 1 Oktay ERDO**AN ÷ZET Bu Áal*1*_ma 2006-2007 y*1llar*1 aras*1nda Nazilli Pamuk Ara ...

KL‹N‹K ÖRNEKLERDEN ‹ZOLE ED‹LEN STREPTOKOK VE ...

ÖZET Çeflitli klinik örneklerden izole edilen streptokok ve enterokok izolatlar›n›n antimikrobiyal maddelere duyarl›l›klar› de ¤erlendirilmifltir. 39 streptokok ve 23 enterokok izolat›n›n, klasik yöntemler ve lateks aglütinasyon yöntemi ile identifikasyo

Postoperatif Analjezide Epidural Hasta Kontrollü Analjezi ...

Duyusal blok oluflan alan de¤erlendirildi¤inde, 1. grupta 1 hastada, 2. grupta ise 12 hastada duyarl›l›¤› kay-bolmufl alan tespit edildi.