Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dvojezi

(Microsoft Word - Lista neophodne dokumentacije za otvaranje ...

(Microsoft Word - Lista neophodne dokumentacije za otvaranje ra\350una - rezidenti - dvojezi\350ni _2_ prev a 080310.doc)

SLOVEN[^INA NA SPLETU V DOKUMENTIH SLOVENSKE RAZLI^ICE ...

Tesmovzaklju~nemobdobjupripraveslovenskerazli~ice pravnihaktov glede na podro~jezaradipoenotenjaizrazja in rabestalnihjezikovnih zvezter (pravnih) formulacijzagotovilitudizunanjimprevajalcem, kisonamvrnili svojeprevodevobliki»dvojezi~nihbesedil« (slovenskiprevodsskritim angle{kim izvirnikom), ki smo ...

VA@NOST RANE DIFERENCIJALNE DIJAGNOSTIKE ZAKA[NJELOG I ...

Ne}emo navoditi oblike nedovoljnoga jezi~nog razvoja koji proizlaze iz kulturne deprivacije i dvojezi~nosti u nepovoljnim uvje-tima. U tim skupinama, deficiti se, u pravilu, prote`u i na motivaciju i na spoznaju.

VJETROELEKTRANE U BOSNI I HERCEGOVINI - WIND POWER PLANT ...

u paralelnom, dvojezi~nom tekstu pru`i osnovne informacije svim subjektima iz zemlje i inozemst va koji }e kao budu}i finansijeri, investitori, pro

FARMACEVTSKO IZRAZJE

Slovenskafarmacevtskaterminologija in izdelavanormativnega dvojezi~negarazlagalnegafarmacevtskegaterminolo{kegaslovarjanistazane-marljivinalogicelotnefarmacevtskestrokovnejavnosti, sajjefarmacevtskislovar pomembentakosstrokovnegakotznacionalnegaoziromajezikovnokulturnega vidika.

INDIVIDUALNI IN KOLEKTIVNI BILINGVIZEM

Silvija Borovnik Dvojezi č nost slovenske knjiûevnosti v Avstriji Dela ötevilnih slovenskih literarnih ustvarjalcev, ki ûivijo in ustvarjajo v Avstriji, predstavljajo prave primere dvojezičnosti in medkulturne komunikacije.

Miodrag Pavlovi} Kwige pesama na drugim jezicima

Prevod: Nela Petri}-Resler Tren wojownika , Wydawnictvo Lódzkie, Lód`, 1982. Prevod: Bo`ena Novak Singing at the Whirlpool , Exile Editions, Toronto, 1983. Prevod: Barry Callaghan (dvojezi~no)

ZAKON O SREDNJOJ ŠKOLI

Škola ostvaruje nastavni plan i program na jeziku narodnosti, odnosno dvojezi*no, ako se za to izjasni najmanje 15 u*enika u odeljenju prvog razreda.

ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА

- Zdravstvena za{tita - Psihi~ki razvoj - Socijalizacija - Stvarala{tvo ali se pojam - Pred{kolska deca - koristi uz razne pojmove posebno vezane za ovaj uzrast: Govor; ^itawe; ^itawe kwiga; Didakti~ke igre; Dvojezi~nost; Horsko pevawe; Emocije; Zdravstveno vaspitawe; Fizi~ko vaspitawe; Ishrana; Klizawe; Kwi ...

Knji na bibliografija Cirila Zlobca

3 Poezija, prevedena v tuje jezike LJUBAV - LJUBEZEN, dvojezi*na izdaja, srbski prevod: Dejan Poznanovi*, zalo ba Bagdala, Kruševac 1964 BELE ZASTAVE, dvojezi*na izdaja, srbski prevod: Dejan Poznanovi*, zalo ba Prosveta, Beograd 1964 KRAS, srbski prevod: Roksanda Njeguš, zalo ba Nolit, Beograd 1977 ...