Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dzieci

Objawy kliniczne patologicznego refluksu żołądkowo ...

Objawy kliniczne patologicznego refluksu żołądkowo-przełykowego u niemowląt i dzieci do 6. roku życia 471 Objawy kliniczne patologicznego refluksu żołądkowo--przełykowego u niemowląt i dzieci do 6. roku życia AGNIESZKA KOSMOWSKA Akademia Medyczna we Wrocławiu, II Katedra i Klinika ...

ODLEG£A OCENA NARZ¥DU WZROKU U DZIECI PO KRIOTERAPII W ...

PRZEGL¥DPEDIATRYCZNY 2004, VOL 34, NO 2 109 Streszczenie: Retinopatia wczeœniaków (ROP) jest wazoproliferacyjnym schorzeniem niedojrza³ej siatkówki, mog¹cym prowadziæ do obni¿enia ostroœci wzroku, a¿ do œlepoty w³¹cznie.

KORELACJE KLINICZNO-OBRAZO WE U DZIECI 5-6-LETNICH Z ...

correlation between the clinical status and magnetic resonance imaging in 5-6 year old children with neuropsychological disorders after perinatal hypoxic-ischemic encephalopathy

Temat proponowanego Pa ństwu numeru Dzieci ństwo w ...

Nr 11 DZIECI ŃSTWO W HORYZONTACH BIEDY Od Redakcji Temat proponowanego Pa ństwu numeru Dzieci ństwo w horyzontach biedy jest szczególnie wa żny nie tylko pod wzgl ędem teoretycznym, pedagogicznym, ale przede

Ocena zaburzeń kurczliwości pęcherzyka żółciowego w ...

U dzieci, w przebiegu różnych chorób przewodu pokar-mowego i zaburzeń przemiany materii bardzo często występuj ...

Creating worlds through theatre www.ista.co.uk

Dzieci's performances in hospitals have been described as the 'marrow' of your work. How did this work begin? How has it evolved? The element of service in Dzieci predates my earliest interest in theatre.

Jolanta Sykut-Cegielska, MD, PhD, Ass. Prof. Warsaw, 12.02 ...

Dzieci Polskich 20 Poland Tel: +48 22 815 74 90 Fax: +48 22 815 74 89 E-mail: j.cegielska@czd.pl RESPONSE TO THE PUBLIC CONSULTATION At first I would like to thank you very much for this idea of public consultation regarding the

Obraz rodziny w percepcji dzieci w m‡odszym wieku szkolnym ...

153 Obraz rodziny w percepcji dzieci w m‡odszym wieku szkolnym z rodzin z problemem alkoholowym Alkoholizm i Narkomania 2008, Tom 21: nr 2, 153ñ171 '2008 Instytut Psychiatrii i Neurologii Obraz rodziny w percepcji dzieci w m‡odszym wieku szkolnym z rodzin z problemem alkoholowym The ...

HODGKIN’S DISEASE – THE RARE CAUSE OF NEPHROTIC SYNDROME ...

H a s ł a: dzieci – choroba Hodgkina – zespół nerczy-cowy. Summary Purpose: Hodgkin’s disease (HD) is a potentially cur-able malignant lymphoma with distinct histology, biologic

Ocena skutecznoœci i bezpieczeñstwa terapii ostrego ...

Wszystkie dzieci leczone by³y cefprozilem. Dzieci wwieku od 6 miesiêcy do 12 lat otrzymywa³y lek wdawce 30-40 mg/kg mc/dobê w dwóch dawkach podzielonych co 12 godzin.