Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dzose

mwariwenyikainowakapofomadzapfungwadzaavovasingatendi ...

runovimba nguva dzose, rune tariro nguva dzose, runotsungirira nguva dzose …. Rudo harungaperi” (1 Vakorinte 13:7 ‐8) Saka chii chinoitika kana tichinamata tichishandisa zvombo zvatakapiwa naMwari? 2 Vakorinte

AUNTIE STELLA QUESTION CARDS - (SHONA VERSION)

kukudza vakuru vavo nguva dzose,kunyange vakuru vacho vakavati vaite zvinhu zvine ngozi kana zvinokuvadza? • Ndeapi mazano aungapa Patricia?

How can you help yourself if you are being abused?

Kugaroshoropodza mwana nguva dzose. Kupomera kana kunenedzera mwana mhosva nekumutyisidzira. Kusabata vana zvakaenzana. Kubhinya vana. Kurova mwana zvisina mwero.?

HIV ne AIDS Chokwadi kana Manyepo?

Zvirwere zvepabonde zvine zviratidzo nguva dzose. Utunga nezvimwe zvinoruma zvinoparadzira hutachiwana hweHIV. Hazvina kana basa kushandisha makondomu

AUNTIE STELLA ANSWER CARDS

Makatarisa zvose zvamava kuziva, dai waiva Leroy, waitaurira mudiwa wako kana kuti vadiwa vako kuti une njovhera here? • BASA ROKUITA: Gadzira chionwa chinotaridza nzvimbo ( map ) dzose dzaunoziva kunogona kutorwa makondomu nevechidiki munzvimbo menyu.

SHONA BIBLE TRANSLATION

Farai imi kana muchitukwa noku-Happy are you when people abuse shushwa nokureverwa nhema dziri you and persecute you and speak dzose pamusana pangu.

J3059 - Shona passport

Kana uine utachiona hwe HIV kana kuti hauna, shandisa ma condom nguva dzose. Izvi zvinokudzivirira kubva muzvirwere zvepabonde, kusanganisa HIV pamwechete nekubata pamuviri usati wagadzirira.

ZVINOTUNGAMIRIRA MUKUSARUDZA ZVIDO

chandakamboona chinogona kushandisika nevanhu vemhando dzose (kusanganisira nevarume), chichitarisawo kusiyana-siyana kwezvavanoda uyewo nepavari.

Mabasa ezvehutano muUK / Health Services in the UK Zviri ...

Chiremba havakupei tsamba yemishonga nguva dzose; vamwe vanoti munozvitengera mimwe mishonga kuchitoro chemishonga. Ndinofanira kuripa here kana ndine tsamba yekuwana mishonga?

Kudanana kune ungwaru Gwaro revakadzi

Zviitei nguva dzose: Kana matanga rambai muchizviita nguva dzose. Yeukai kuti makondomu anodzivirira kubata pamuviri pausisangadi nekudzivirira neutachiwana hweHIV kana akashandiswa nemazvo nguva dzose. 10