Sputtr.com | Alternative Search Engine

Edukative

PROGRAM I ZHVILLIMIT PROFESIONAL (PZHP)

Programi është hartuar duke mbajtur parasysh se fushat kryesore në të cilat testohen njohuritë dhe aftësitë e mësuesve janë: dokumentet zyrtare 1 të cilat kanë të bëjnë me veprimtarinë mësimore - edukative të mësuesve, programet përkatëse lëndore, aspekte të pedagogjisë dhe ...

(Manual nw ndihmw tw prindwrve)

Atje ku mësuesit dhe prindët bashkëveprojnë, ndodh që puna mësimore - edukative në shkollë realizohet më mirë dhe po kështu më mirë bëhet edukimi i fëmijëve në familje.

Ligji per edukimin parashkollor-shqip

Institucione parashkollore mund të definohen objektet apo shtëpitë e konventuara të cilat janë të ndërtuara në mënyrë speciale për të ofruar programe parashkollore dhe të cilat plotësojnë nevojat edukative dhe zhvillojnë nevojat e fëmijëve deri në regjistrimin e tyre në shkollë ...

broshura konferenca femijeve

Gjithashtu, në këto shkolla po punohet për hartimin e planeve edukative individuale (PEI) për punën me nxënësit me aftësi të kufizuara.

UDHA ISLAME Organ i Myftinisë Shkodër “ - Informative ...

Informative-Fetare-Kulturore-Edukative “o MuhaMMed! unë, Me respektin Më të Madh, përuleM, para paraqitjes tënde të MadhërishMe“ Viti IX - Nr. 2 (96), Shkurt, 2011 Gazetë e përmuajshme Çmimi: 30 lek

KURRIKULA E EDUKIMIT PARASHKOLLOR NË KOSOVË ( 3-6 VJEÇ)

Integrimi ndërfushorë Aktivitetet edukative në fushën e gjuhës amtare ofrojnë mundësi të shumëllojshme të ndërthuren me përmbajtjet e fushave të tjera edukative në kurikulë.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT

Programi është hartuar duke mbajtur parasysh se fushat kryesore në të cilat testohen njohuritë dhe aftësitë e mësuesve janë: dokumentet zyrtare 1 të cilat kanë të bëjnë me veprimtarinë mësimore - edukative të mësuesve; programet përkatëse lëndore; aspekte të pedagogjisë dhe ...

STANDARDET E PËRGJITHSHME TË EDUKIMIT DHE ARSIMIT ...

Hartimi i standardeve të kurrikulës është hapi i parë, por shumë i rëndësishëm, i cili i parashtron drejtimet kryesore të veprimtarisë dhe përmbajtjes edukative që institucioni parashkollor ofron për fëmijët 3-6 vjeçar, pavarësisht gjinisë, racës dhe identitetit kulturor, etnik e ...

Investimet kapitale

... donator:(Furnizim me pompa në Kosinë) CDI 6,500.00 6,220.00 6,220.00 I përfunduar 73 Pjesmarrja në projekte me donator:(Renovimi I shkolës Zenel Hajdini-punë shtesë) ALBES 19,062.50 19,062.50 19,062.50 I përfunduar 74 Pjesmarrja në projekte me donator:(Funksionalizimi I qendres sociale dhe edukative ne ...

Modelo de Plan Educativo Programa de Estudios Sociales

EDPE 4155 Dra Canny Bellido Modelo de Plan Educativo Programa de Estudios Sociales Plan Basado en el Marco Curricular de Estudios Sociales del DEPR Un id ad: Fecha : Capítulo : Grupo : Tema : Estándar de Contenido Estándar específico Cambio y Continuidad Gente, lugares y ambiente Cultura ...