Sputtr.com | Alternative Search Engine

Edukimit

VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN ALBANIA

Repertori i formave alternative që përdoren është më tepër rezultat i intuitës së prindërve dhe mësuesve sesa produkti i edukimit të tyre për të përdorur këto forma.

Cilësi në arsim

Botim i përdyjavshëm i MASH nr. 1 (2547) - maj 2010 Editorial Nina Gjoçi " Mësuesit meritojnë të kenë kontakt të plotë e të saktë me metodat më eficiente të mësimd hënies.

PLANIFIKIMI PROCES IMEDIAT I NDRYSHMIT

Promovimi i të drejtave të fëmijës në fushën e arsimit ■ Në kuadër të këtij projekti "Promovimi i të drejtave të fëmijës në fushën e edukimit", financuar nga Komisioni Evropian, janë organizuar aktivitetet sipas projektit.

Mësimdhënësi, Punuan:

1 UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I EDUKIMIT MASTER - UDHËHEQJA NË ARSIM Projekt i hulumtimit veprues Tema: Të nxënit e gjuhës angleze sipas niveleve, te grupmoshat e ndryshme të nxënësve të shkollës ―Mileniumi i Tretë‖ Kursi: Hulumtimi veprues në arsim Mësimdhënësi ...

SHQIPËRIA - RAPORTI FILLESTAR DHE I PARË PERIODIK I ...

komplekse dhe konkrete në fushën e formimit dhe të edukimit të fëmijëve, për pacënueshmërinë e tyre fizike dhe psikologjike në të gjitha mjediset, per

UNIVERSITETI DHE SHOQËRIA BASHKËKOHORE

23 studentë dhe në shkollat e larta 505 studentë, pra gjithsej 5516 studentë) në këto institucione të arsimit të lartë të Kosovës: FAKULTETI FILOZOFIK- PRISHTINË Departamenti i Sociologjisë Departamenti i Pedagogjisë Drejtimi Teoria e edukimit Drejtimi Edukimi shkollor Drejtimi Edukimi i ...

Drejtimi: Udhëheqja në arsim

1 Fakulteti i Edukimit Drejtimi: Udhëheqja në arsim Titulli i kursit : Planifikimi Zhvillimor i Shkollës Niveli dhe lloji i kursit: Master/obligativ Viti i studimeve dhe semestri: Viti I/Semestri I Numri i orëve në javë: 3 Kodi ose shifra e lëndës: Vlera në kredi ECTS : 5 Koha/lokacioni ...

Edition

La population kosovare en Suisse Barbara Burri Sharani, Denise Efionayi-Mäder, Stephan Hammer, Marco Pecoraro, Bernhard Soland, Astrit Tsaka, Chantal Wyssmüller

2ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

For any question related to the conference, please don`t hesitate to write to konferencadurres@hotmail.com & brif_ana@hotmail.com; Or Universiteti "A. Moisiu", Durres, Fakulteti I Edukimit L. 16, Rr.

UDHËZIMET RRETH VIZËS SË SHUMËLLOJSHMËRISË(LLOTARISË ...

 Për t'u regjistruar në llotari, ju duhet të plotësoni ose kërkesat e edukimit ose të eksperiencës së punës të kualifikueshme të programit të llotarisë: Ju duhet të keni ose një edukim të shkollës së mesme apo ekuivalentin e tij, përkufizuar si përfundim me sukses i 12 viteve ...