Sputtr.com | Alternative Search Engine

Efeqturoba

EBRD, Georgian Energy Efficiency Programme

Sefasebulia danazogebi, romlebic SesaZlebelia miRweul iqnes sayofacxovrebo seqtorSi cxelwyalmomarage bis arsebuli saSualebebis Canacvlebisas mzis energiiT da gaanalizebulia heliodanadgarebis sainvesticio efeqturoba aseTi Canacvlebis pirobebSi. mocemulia adgilobriv da msoflio bazarze wyalgamacxelebeli ...

/arastabiluri stenokardia gaidlainis sruli versia ...

GP IIb/IIIa antagonistebis efeqturoba PCI-s dros damtkicda mravali kvlevebiT, romelTagan umravlesoba moicavda srulad an didi nawiliT UA-s mqone pacientebs. kvlevebSi tirofibaniT da erT kvlevaSi eftifibatidiT naCvenebi iyo maTi efeqturoba UA/NSTEMI –is mqone pacientebSi, maTgan mxolod ...

gulis qronkuli ukmarisobis diagnostika da menejmenti

LOE: B 3. ar aris dadgenili eriTropoezis stimulaciis efeqturoba HF-is mqone pacientebSi, romlebsac aqvT anemia. . LOE: B III klasi: 1. I da III klasis antiariTmuli preparatebi ar aris rekomendebuli HF-is mqone pacientepSi ventrikuluri ariTmiebis prevenciis mizniT. .

iumori samedicino Temaze

(V gamoSveba) (moamzada z. kirtavam) Carevebi (mkurnalobis meTodebi) Carevebi (mkurnalobis meTodebi) Carevebi (mkurnalobis meTodebi) Carevebi (mkurnalobis meTodebi) efeqturoba damtkicebulia: efeqturoba damtkicebulia: efeqturoba damtkicebulia: efeqturoba damtkicebulia:! antibiotikebis gamoyeneba garTulebebis ...

• adamianuri resursebis marTva:

Sesabamisoba da koordinacia 3. realuroba da efeqtianoba 4. efeqturoba da xarisxi 1. integrirebuli da moqnili profesiuli ganviTarebis gegma (PAPs) 5 ZiriTadi saSualebebia: miznobrivi xelSekrulebebi, samuSaos aRweriloba, kompetenciis CarCoebi da qcevis kodeqsi (mkafiod gansazRvrul standartebze agebuli) ...

sajaro samsaxuri :

... da Sedegebis safuZvliani Seswavlisken, da maTi Sesabamisoba winaswardadgenil normebTan.  angariSvaldebule ba: sajaro administraciis sxva administraciul, sakanonmdeblo da sasamarTlo xelisuflebis mimarT. kanonis uzenaesobis SesabamisobasTan uzrunvelyofisaTvis mizanmimarTuli.  efeqturoba sajaro ...

efeqturi swavleba

amis Semdeg avtorebi TiToeul meTods praqtikuli magaliTis WrilSi ganixilaven. mkiTxvels saSualeba aqvs, TiToeuli meTodis efeqturoba swored kvlevis maxasiaTeblebis gaTvaliswinebiT gansajos. aqedan gamomdinare, saxelmZRvanelos wakiTxva mizanSewonil-ia masSi mocemuli sakiTxebis Tanmimdevrobis dacviT ...

dasabuTebuli [faqtebze dafuZnebuli] medicina

4 efeqturoba damtkicebulia • tkivilgamayuCebeli preparatebis/analgetikebis miReba (xanmokle droiT amcirebs tkivils da aumjobesebs saxsris funqcias) • arasteroiduli anTebissawinaaRmdego wamlebis miReba (xanmokle droiT amcirebs tkivils. araa dadasturebuli aris Tu ara aasp ufro efeqturi, vidre Cveulebrivi ...

bronqo-munali

rogorc mozrdilebSi, ise baSvebSi bronqo-munali bronqo-munali gamoSvebis ori forma da moxerxebuli dozireba damtkicebuli efeqturoba kargi amtanoba

miokardiumis infarqti ST elevaciiT STEMI

Fr ganxr gam ok da mate efeqturoba naklebia im pacientTa jgufSi romelsac edlis infarqti, Tuki mas Tan ar axlavs RV infarqti an ST-segmentis obaze bi cxrili 6.