Sputtr.com | Alternative Search Engine

Efikasitetit

PUNIM DIPLOME

Faqja | 16 VLERËSIMI I EFIKASITETIT TË PROJEKTIT INVESTIV Vlerësimi i efikasitetit të projektit investiv paraqet një sintetizim të të dhënave nga i tërë studimi investiv, përpunim të tyre dhe shprehje të tyre nëpërmjet treguesve që e shprehin efiçiencën dhe efektivitetin e projektit ...

Kreditimi, Besueshmëria dhe Transparenca - - Çelësi i ...

Shkëlqim CANI - Guvernator i Bankës së Shqipërisë Konferenca "Roli i sistemit bankar në përmirësimin e klimës së biznesit" - Tiranë, 17 Dhjetor 2002 1 Kreditimi, Besueshmëria dhe Transparenca - - Çelësi i efikasitetit të binomit biznes-banka Fjala e Guvernatorit të Bankës së ...

INSTITUTI I KURRIKULËS DHE I TRAJNIMIT

2 Nxitja e shëndetit dhe e sigurisë, e shkathtësive të të mësuarit dhe e produktivitetit në punë, e zhvillimit të fëmijës dhe të adoleshentit, e efektivitetit njerëzor në botën e sotme teknologjike dhe informative përbën një objektiv të përhershëm të një sistemi të ...

K O N F E R E N C Ë N D Ë R K O M B Ë T A R E P R I S H T ...

Punimet e konferencës janë orientuar duke marrë për bazë këto politika lokale, kombëtare, rajonale dhe globale siç janë: x Strategjia e Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit, e cila në mesin e prioriteteve bazë ka edhe: Zbatimi i konceptit të efikasitetit energjetik në të gjithë ...

Dokument mbi politikat e mbikëqyrjes së sistemit të pagesave

Duke pasur informacionin e mbledhur përmes monitorimit dhe vlerësimet e kryera, BQK-ja mund në disa raste të arrijë në përfundim se sistemi ose ofruesi e ka një shkallë të mjaftueshme të sigurisë dhe efikasitetit dhe se nuk ka nevojë për asnjë veprim të mëtejshëm.

NË QEVERISJEN LOKALE

Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese Mars 2011, Prishtinë SISTEMI I ZGJEDHJES SË DREJTPËRDREJTËTË KRYETARIT NË QEVERISJEN LOKALE Mes demokracisë dhe efikasitetit Raport hulumtimi rreth qeverisjes lokale në Kosovë

Raporti i Vizitave në Terren Kosovë

Ne nuk kemi përcaktuar tema të veçanta, por kemi zhvilluar biseda të hapura mbi shqetësimet e tyre dhe mbi perspektivën e tyre për suskeset dhe sfidat e efikasitetit të asistencës ndërkombëtare, pa përcaktuar tema të veçanta.

Swiss Project for Horticultural Promotion - Kosovo (SPHP-K)

Ngjeshëm, puna ishte ndalur me fasule, duke konsideruar se Projekti kishte bere te gjitha për promovimin e përmirësimit te efikasitetit dhe zgjerimit.

Europass Curriculum Vitae

17) Aspekte të efikasitetit të sistemit të arsimit në Kosovë , KEC, 2002. 18) From Policy to Effective Practice through Quality Assurance (Stocktaking research) - Kosovo Report, CEPS, Lubljana, 2003.

Përmasat e Sektorit Publik

Dhori Kule dhe H.-Dieter Wenzel 1 1 Hyrje Raporti mbi Zhvillimin Botëror i vitit 1997 iu kushtua rolit dhe efikasitetit të shtetit. Çfarë duhet të bëjë shteti, si duhet ta bëjë këtë dhe si mund ai t'i bëjë detyrat e tij më mirë në një botë që ndryshon vrullshëm - këto ishin disa nga ...