Sputtr.com | Alternative Search Engine

Egvipte

energoefeqturoba da ganaxlebadi energiis wyaroebi

... rogoricaa egvipte, somxeTi da a.S. germania, romelic dReisaTvis lideria qaris energiis gamoyenebaSi, 2020 wlisaTvis qaris eleqtrosadgurebze gamoimuSavebs mTlianad gamomuSavebuli eleqtroenergiis 20%-s. aseTive tendencia SeiniSneba sxva qveynebSic.

kulonis kanoni.

Zveli egvipte xom dRemde idumali burusiTaa moculi da uamrav saidumlos faravs. sur. 2. uiliam kruqsis eleqtronuli mili sur. 4 sur. 3. daakvirdi, ras gagonebs bareliefze amokveTili figurebi? 2 3 4 5 6 8 7 1.

amerikis saTemo kolejebi saerTaSoriso ganviTarebisaTvis bazaze

... siria, egvipte, agreTve meqsika, peru, samxreT kavkasia, Sua da mcire azia da sxv. adre miwaTmoqmedebis Sesaxeb codna Taobidan Taobas zepirad gadaecemoda, ...

bibliotekebis shepasebebi 500 60 sort final (2)

კლდიაშვილი Zveli egvipte. (seriidan xelovnebis istoria ა4 ...

moxsenebaTa Sinaarsebi)

8 mezoblebisaTvis: alJiri, belarusi, egvipte, isreli, iordania, libani, libia, maroko, palestinis avtonomia, siria, tunisi da ukrina. 2004 welSi politika gafarTovda da moicva samxreT kavkasiis qveynebi.

saswavlo kursis saswavlo kursis saswavlo kursis saswavlo kursis

leTSi: Zveli egvipte, babiloni, CineTi da indoeTi; politikuri Sexed ulebebi Zvel saberZneTsa da Zvel romSi; Sua saukuneebis politikuri moZRvrebebi; ...

partnioroba keTildReobisTvis

... alJiri, belarusi, egvipte, saqarTvelo, somxeTi, israeli, iordania, libani, libia, maroko, moldova, palestinis xelisufleba, ruseTi, siria, ...

s a r C e v i xsovna

egviptem israelic daadanaSaula da hamasic. neitraluri poziciis gamo, zogierTma islamurma qveyanam, maT Soris iranma, egvipte oficialurad daadanaSaula `danaSaulSi monawileobaSi~. siriam da katarma mouwoda arabuli qveynebis ligas Razas seqtorSi Zalebis mobilizaciisaken, ...

iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti

... egvipte, isreli, iordania, libani, libia, maroko, palestinis avtonomia, siria, tunisi da ukrina. 2004 welSi politika gafarTovda da moicva samxreT kavkasiis qveynebi. aRmosavleTis partniorobis ZiriTadi elementebi SemuSavda barselonas procesze da gansakuTrebiT xmelTaSua zRvis iniciativaze ...

saqarTvelos finansTa ministris brZaneba

... 181 1070 didi britaneTi inglisuri girvanqa sterlingi 27 19 135 londonSi, 100 danarCen teritoriaze dominikis respublika aSS dolari 31 * 40 egvipte aSS dolari 32 22 105 eTiopia evro 43 31 51 ekvadori aSS dolari 26 18 155 ekvatorialuri gvinea aSS dolari 35 25 82 erayi aSS dolari 30 21 70 espaneTi evro 45 31 134 estoneTi aSS dolari 35 30 120 ...