Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ekleflen

Bir ODTÜ'lü

Yap›lan seçimler sonras› gerç ekleflen görev da¤›l›m›, afla¤›-daki gibidir. Asil Yönetim Kurulu: BaflkanBurcu Küçükbabac›k (CHE'00), II.

Riske Maruz De¤er Hesaplamas›nda Alternatif Yaklafl›mlar

Amaç, hesaplanan VaR tutar› ile gerç ekleflen kay›p tutar› aras›ndaki sapma say›s›n› tespit etmektir. Ancak sapma say›s›-n›n az olmas› tek bafl›na modelin baflar›l› VaR tahminleri yapt›¤› anlam›na gelmemek-tedir.

VOLVO KAMYON

Toplam tafl›t araçlar›nda itha-lat, geçen sene ayn› dönemde gerç ekleflen 168.826 adedi aflarak 185.753'ye ç›kt›. ‹hracat ise %36 art›fl göstererek geçen y›l›n rakam› olan 480.948'den 653.902'ye ç›kt›. ‹hracat yap›lan araçlar›n adet da¤›l›m› flu fle- ...

Her yafl›n yiyece¤i

Y›l Mahallesi'nde yer alan okulda, 91 görme engel-li çocuk e¤itim görüyor. 17 Kas›m tarihinde gerç ekleflen sinema salonu-nun aç›l›fl töreninde, Adana Vali Yard›mc›s› Erdem K›yak, Çukurova Kaymakam› Abdulhamit Erguvan, Çukurova Belediye Baflkan› Y›ld›ray Ar›-kan ...