Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ekonomikas

GLOBAL FINANCIAL CRISIS: REASONS, EFFECTS AND SOLUTIONS ...

r*gas ekonomikas augstskola stockholm school of economics in riga global financial crisis: reasons, effects and solutions globalization: quo vadis?

LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ...

LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA Brīvības iela 55,Rīga,LV-1519,Latvija ♦ Phone 371-67013101 ♦ FAX 371-67280882 ♦ e-mail: pasts@em.gov.lv Rīgā 04.2010.

LATVIJAS BANKAS BIBLIOT Ē KAS GR Ā MATU R Ā D Ī T Ā JS ...

Latvijas ekonomikas konkurētspēja un investīciju nozīme tās veicināšanā : Monogrāfija/ Elenas Dubras red. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009, 166 lpp.

Economics, III 671. 671. Ekonomika, III - VOLUME 671

ekonomikas attīstībai izaugsmi galvenokārt nosaka tādu primāro ražošanas faktoru mobilizācija kā zeme, primārās patēriņa preces un mazkvalificēts darbaspēks.

Global Gender Gap Report

The Global Gender Gap Report 2008is published by the World Economic Forum. The Gender Gap Index 2008 is the result of collaboration with faculty at Harvard University and University of California, Berkeley.

Latvijas Lauksaimniec ības universit ā - ŠANAI LATVIJAS ...

Latvijas Lauksaimniec ības universit āte Ekonomikas fakult āte Latvia University of Agriculture Faculty of Economics Mg.sc. El īnas Konstantinovas

Promocijas darba kopsavilkums: Kadastrālās vērtēšanas ...

INFORMĀCIJA Promocijas darbs izpildīts Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātē. Doktora studiju programma - Agrārā un reģionālā ekonomika, apakšnozare - Agrārā ekonomika.

KAI - Selected Studies and Comparative Research

... Learners' and Graduates' Progression Paths 666.115 499.584 75,00 % 6 512448-LLP-1-2010-1-LV-KA1-KA1SCR Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa admin. augstskola Creative Activities in Learning for Innovation 895.329 670.601 74,90 % Page 1 of 1 ...

Atbalstītāji:

5 Ražots latvijā 2010 / made in latvia 2010 / сделано в латвии 2010 Dārgie izstādes dalībnieki! Artis Kampars, ekonomikas ministrs 4 Dear participants of the exhibition!

EUROPEAN COMMISSION - COMMERCIAL POLICY

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija Brīvības iela 55 Rīga, LV-1519 LATVIJA Fax +371 67280882 E-mail: licencesana@em.gov.lv . Internet: http://www.em.gov.lv