Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ekonomisti

International Scientific-Analytical Journal

J. "ekonomisti", #5 1 UDC33 E e-49 paata guguSvilis ekonomikis instituti ekonomisti saerTaSoriso samecniero-analitikuri Jurnali gamodis 2009 wlis ianvridan noemberi dekemberi 5 2009 mTavari redaqtor i ramaz abesaZe samecniero-saredaqcio kolegia saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis wevr ...

International Scientific-Analytical Journal

J. "ekonomisti", #4 1 UDC33 E e-49 paata guguSvilis ekonomikis instituti ekonomisti saerTaSoriso samecniero-analitikuri Jurnali gamodis 2009 wlis ianvridan agvisto seqtemberi oqtomberi 4 2009 mTavari redaqtor i ramaz abesaZe samecniero-saredaqcio kolegia saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli ...

Pol Krugman Nobelova nagrada za 2008.

Nesporno je da je Krugmanova zvezda rano zasijala, kada je 1991. dobio medalju J. B. Klarka koja se dodeljuje najboljem američkom ekonomisti do 40 godina.

STERN REVIEW: The Economics of Climate Change

STERN REVIEW: The Economics of Climate Change 1 Executive Summary The scientific evidence is now overwhelming: climate change presents very serious global risks, and it demands an urgent global response.

0 0 9

J. “ekonomisti” #3 . cilebelia, istoriulisa da logikuris erTianobis TvalsazrisiT, am Jamadac da momavalSic, yvela Teoriis midgomebisa da principebis gaT

Comment on the corporate value chain of Federal Express

At Yale University - in the scientific papers 2006 November. specializacia Eekonomisti, jandacvisa da dazRvevis ekonomisti, garemos dacvis ekonomisti, praqtikosi marketologi, politikuri marketingis specialisti.

MONTENEGRIN JOURNAL OF ECONOMICS

To može biti značajno zbog mogućnosti eventualnog produženja diskusije, jer navedenu temu s različitih aspeka-ta i pozicija tumače veoma poznati i cijenjeni ekonomisti János Kornai i Nikolay Petrakov, velikani nekadašnje socijalističke ekonomske misli.

SVETSKA EKONOMSKA KRIZA: KORENI I INICIJATORI

Key words: economic and social crisis, reforms concept, external debts, payment balance deficit Uvod Srbija se nalazi u dubokoj ekonomskoj krizi, a zvaničnici, a na alost, i mnogi ekonomisti i dalje tvrde da je u pitanju samo recesija i da je to posledica svetske ekonomske krize.

Capital Partners Of Georgia saqarTveloSi grandiozul gegmebs ...

mark henes danieli,. amerikeli milioneri, profesori, mwerali, finansisti, ekonomisti, iuristi, inglisis dedoflisa da singapuris mTavrobis mrCeveli ekonomikis sakiTxebSi da amJamad saqarTvelos prezidentis mrCeveli investiciebis sakiTxebSi CPG -is erT-erTiDdamfuZnebelia: me mjera saqarTvelos momavlis da ...

ANNUAL REPORT

We used local TVs like TV1 channel, Rozafa, Antena Nord, Tv Kopliku or printed media like local newspapers, *Ekonomisti *, etc, and even in Radio Tirana.