Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ekrir

CINE SESEL - PROZE EKRIR SENARYO (SCRIPTWRITING) EK ...

CINE SESEL - PROZE EKRIR SENARYO (SCRIPTWRITING) EK PRODIKSYON FILM CINE SESEL, an kolaborasyon avek Komite Nasyonal pour Zafer Imaniter, dan kad proze pour devlop kapasite parey i ganny ankouraze par Linyon Eropeen e UNDP, pe envit partisipasuon sitwayen Seselwa ki enterese dan en proze ekrir ...

Ministry of Education and Human Resources

ekrir pa’nn ek pa’le, nou pe kontribie pou diminie risk konfizion. Mem prinsip pou aplike pou bann lezot mo ki trouv dan mem sitiasion. Me ankor enn fwa, prinsip ki rekomande isi, se servi form plin kan pe ekrir e non

PE MI4HI,ICTEPCTBO

NTIIHIICTbP HA OEPA3OBATIHETO) 4' '' '/ ' IJTA{E){CTAUI I{AYKATA: /n/ ilopteHxa @aHr-rKoea EnpHo, ATTPEKT OP HA Ai4F EKrIr{rr.,I{AI{UEJI LPVIA kI AAML{HI,I CTp ATI{B H O O 6 CJIy}Kts AHE ":

BILENGISM MORISIEN EK ANGLE

Get Anex 1 (paz 46) KOZ ANGLE ( ORAL ENGLISH ) Si metod Gramer-Tradiksion li extra efikas pou aprann lir ek ekrir Angle ki nou lang ofisiel ( e sa fale pa ki li sanze ), nou bizen konpran ki pou amelior nou kapasite koz Angle bizen osi servi bann diferan varyete Metod Direk.

GRAMER KREOL SESELWA

Laform pasiv Get sa trwa fraz - En dokter in ekrir sa liv. - Sa liv in ekrir par en dokter. - Sa liv in ganny ekrir par en dokter. Chris Corne i relev sa kalite laform pasiv dan K.S.

Le standard Ortograf en 30 secondes ...

Sà me sanble trè sansé kom idé mè je ne peu pa me mètr à ékrir kom sà à n'inport ki? Sà peu-t ètr intimidan d'ékrir fonétikman à dè-z inkonu ou dan un kontekst trè formèl, du mouin tan ke la norme ne sera pa byin établi.

KAN APRANN VINN PLEZIR DEV VIRAHSAWMY

Dev finn ekrir boukou lor Kreol Morisien (Morisien) e an Kreol Morisien. Parmi so bann pies teat ena Li, Linconsing Finalay, Zeneral Makbef, Dokter Nipat, Galileo Gonaz, Toufann, Sir Toby, Mamzel Zann, Ziliet ek So Romeo, Ti-Marie, Prezidan Otelo, Tabisman Lir, Bistop, Dernie Vol etc. Dev finn ekrir ...

I FASIL FASIL

I en pronon relatif Legzanp: Bann liv ki mon'n ekrir in pibliye Bann fraz itil Kote stasyon bis i ete sivouple? I annan en bis pli boner? Ki ler bis i ale?

Medya so rol ek puvwar politik Ki stratezi vizavi medya?

Dayer enn bann direkter grup La Sentinelle, Pipo Forget ek enn ansyin redakter-an-sef L'Express, Yvan Martial, ki tuzur ekrir, tulede ti kandida blok 104 dernye eleksyon zeneral.