Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ekstrakcije

UNIVERZITET „ SV. KIRIL I METODIJ - ” FACULTY OF ...

1 university ss. „cyril and methodius” univerzitet „sv. kiril i metodij” faculty of veterinary medicine – skopje fakultet za veterinarna medicina - skopje

EKSpERIMENTALNOM MODELU pACOVA HEALING OF EXTRACTION WOUND IN ...

Uvod: Proces zarastanja rane nakon ekstrakcije zuba je sa velikom pažnjom istraživan kod nekoliko životinjskih vrsta pod normalnim i eksperimentalnim uslovima koji bi mogli ometati zarastanje.

775 TERAp IJA p ARODONTALNOG Ap Sc ESA Th E Th ERApy OF p ...

U prošlosti, parodontalni apsces kod parodontopatičnog zuba bio je glavni razlog njegove ekstrakcije. U literaturi se ne nalazi dovoljno naučnih dokaza koji bi istakli jedinstveni terapijski protokol.

Simultano određivanje amoksicilina i klavulanske kiseline u ...

U litera-turi su opisani i drugi načini ekstrakcije: tečno-tečna i čvrstotečna ekstrakcija sa prinosima ni im od metode koju smo primenili i kretali su se u rasponu od 66,3% 12 do 94,38% 11.

THE VACUUM EXTRACTION FORCE VECTORS ANALYSIS

Izbe-gavanje komplikovanih plasiranja vakuuma, produžena trakcija glave i po završetku ekstrakcije, skidanje kalote vakuuma, da bi se sprečila povreda poglavine i mekih tkiva porođajnog kanala, predstavlja os-novne uslove uspešno izvedenog zahvata.

Bojana Teodoroviš 1 , Zdenko Lonţariš 1 , Krunoslav ...

AA-EDTA je vrlo znaţajna metoda zbog najviših koncentracija ekstrahiranih teških metala (osim zlatotopke), zbog visoke osjetljivosti na pH reakciju tla te zbog velikog broja vrlo znaţajnih korelacija s metodama ekstrakcije tla s EDTA (metoda koja se ţesto koristi u RH), DTPA (standardizirana ...

HEMIJSKI LABORANT

I II III IV Redni broj Nastavni predmeti - grupe predmeta sed. god. sed. god. sed. god. sed. Ukupno god. 1 Drugi strani jezik 2 72 2 72 2 72 2 66 282 2 Hemijski račun 2 72 72 3 Ekologija 2 72 72 4 Biohemija 2 72 72 5 Mikrobiologija 2 72 72 6 Tehnologija premaznih sredstava 2 72 72 7 Prehrambena ...

Određivanje diazepama i njegovih metabolita u serumu ...

Posle alkalne ekstrakcije dietilet-rom i razdvajanja na C18 koloni sa mobilnom fazom metanol-koncentrovana sirćetna kiselina-voda (50 : 1 : 49 v/v ), diazepam i njegovi metaboliti su kvantifikovani.

PRILOG POTVRDI O AKREDITACIJI br: 1324

Tlo Soil Određivanje sadr aja lakopristupačnog kalija nakon ekstrakcije AL otopinom u obliku K 2 O - plamenfotometrijsko određivanje Determination of ammonium lactate extractable potassium express as K2O --flamefotometric determination Vlastita metoda In-house method Ru-5.4-5.1 izdanje/edition 03 31.05.2011.

CARSKI REZ PO MISGAV LADACHU Iskustva u Puli

U »Misgav Ladach« operacijskoj tehnici u usporedbi s konvencionalnom metodom doka-zali smo da je trajanje ekstrakcije novoro|en~eta kra}e (p=0,0009), kra}e je ukupno trajanje operacijskog zahvata (p=0,0009), smanjena je postoperacijska bol nakon prvog postoperacijskog dana (p=0,021), ranije je ...