Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ekvivalentan

Grupa ICS 25.040 industrijski automatizovani sistemi – JUS propisi

performansi (ekvivalentan sa IEC 1003-1:1991) JUS L.N4.013 1995 merenje i upravljanje u industrijskim procesima – binarni signali jednosmernog napona

SQL standardi

– TABLE T, ekvivalentan sa (SELECT * FROM T) – SELECT upitni blok u SELECT liniji, npr. SELECT I.I_SIF, (SELECT SUM(KI.TIRAZ) FROM KI WHERE KI.I_SIF = I.I_SIF ) AS

Biomasa

potencijal ekvivalentan koli~ini od 2,7 miliona tona nafte. Izvori bio-mase u Srbiji ~ine 63 odsto ukupnog potencijala obnovljivog izvora energije u zemlji, budu}i da je ...

Upitni Jezici

• Ovaj upit je ekvivalentan sledećem izrazu relacione algebre: • Rezultat SQL upita je relacija. ( ()) A1,A2, ,A P 1 2 m r r r n ∏ × ×K× K σ

Superplastifikatori i fluidifikanti i stezanja betona

 Na2O ekvivalentan: 1.5% Pakovanje Tečan - rinfuz, burad od 1000 litara, kante od 200 i 25 litara. Čuvanje Čuvati od mraza. U slučaju mržnjenja proizvod neće ...

UNIVERZITET PODGORICA RASPISUJE KONKURS ZA DRUGI UPISNI ROK ...

za savladavanje izabranog studijskog programa i na taj način steći mogućnost da ostvare ekvivalentan broj bodova kao i kandidati koji su maturski odnosno stručni ...

POGLAVLJE III

da poveća iznos odobrenog kapitala Centralne banke na nivo koji je ekvivalentan iznosu od pet procenata ukupnog iznosa monetarne pasive (kako je definisano

MEHANIKA

Ako je dati sistem sila koji deluje na telo ekvivalentan samo jednoj sili, onda se ta sila zove rezultanta datog sistema sila. (F ,F , ,F )~ F12 n

Ocenjivanje usaglašenosti proizvoda Sistemi i šeme ocenjivanja ...

prihvatanje rezultata ispitivanja ili pruženih informacija u skladu sa ovim. Često se koristi i termin ekvivalentan standard. (tačka 6.1)

Brisel 5-6 Republika Srbija IVANJA SA EU LEGISLATIVOM MINISTARSTVO ...

•• Sistem kontrole ekvivalentan sa EUSistem kontrole ekvivalentan sa EU NOVINE(mNOVINE(meeđđunarodni prometunarodni promet) ) •• Promet definisan kao promet Promet ...