Sputtr.com | Alternative Search Engine

Eljenog

Tumori mozga kod bolesnika koji su primarno psihijatrijski ...

Nakon što je kod bolesnice došlo do ozbiljanog ne eljenog događaja prilikom uvođenja la-motrigina u terapiju (Stevens Johnson sindrom - Necrolysis epidermalis toxica ), zbog čega je bolesnica bila i vitalno ugro- ena, potpuno je prestala da dolazi na kontrolne preglede i da koristi ...

ZAVARIVANJE U POMORSTVU

... Inconel 600 Alloy in Bellows Production • Samard`i} I., Gliha V., Vuherer T., Dun|er M. PROBLEMATIKA REPARATURNOG ZAVARIVANJA ^ELIKA POVI[ENE ^VRSTO]E Problems of High Strength Steels Repair Welding • Scutelnicu E., Constantin E., Iordachescu M. PARTICIPACIJA RAZNORODNIH MATERIJALA KOD SU^ELJENOG ...

ISPITIVANJE EFIKASNOSTI KRATKOG PROTOKOLA GNRH AGONISTIMA I ...

Danas se u indukciji ovulacije koriste GnRH analozi (agonisti i antagonisti) sa ciljem da se spreči prevremeni porast luteinizirajućeg hormona (LH) u serumu i time omogući planiranje aspiracije folikula bez ne eljenog i nepredviđenog efekta endogenog LH.

NEW HULL STRUCTURE DRAWINGS AS A SUPPORT TO A MORE EFFICIENT ...

U sustavu CADDS/TRIDENT, ta problematika se svodi na definiciju pogleda na model u ravnini eljenog presjeka u određenom mjerilu te prikaz elemenata dobivenog pogleda brodograđevnom simbolikom.

STRATEŠKE SMJERNICE ZA

Uzgojni sektor sam po sebi je daleko od eljenog koncepta samodostatnosti. Glavnina se mlađi uvozi jer lokalna proizvodnja pokriva tek oko 30% potreba.

RADOVI SAXX SAVETOVANJA AGRONOMA, VETERINARAI TEHNOLOGA Vol ...

tencijal donose}i prinos `eljenog kvaliteta, {to }e se dogoditi samo ako ovi ~inioci delu ju u okviru optimuma za biljnu vrstu. U slu~aju da faktori spoljne sredine deluju izvan

Program za tabli

... odrediti koji * e e to * no odrediti koji * e dio tablice biti na pojedinom listu papira. dio tablice biti na pojedinom listu papira. 35 Prijelomradne tablice Prijelomradne tablice * Potrebno je ozna * iti stupac desnood * Potrebno je ozna * iti stupac desnood eljenog mjesta prijeloma uspravno ili eljenog ...

Program zatabli * no ra * unanje

7 37 Promjena širine stupca Promjena širine stupca * * Pokaziva*valja postaviti na desnu granicu Pokaziva*valja postaviti na desnu granicu zaglavlja eljenog stupcai uz pritisnutu lijevu zaglavlja eljenog stupcai uz pritisnutu lijevu tipku mi ša povu*i u eljenom smjeru. ša povu*i u eljenom smjeru. 38 ...

ALGORITAM ZA SOFTVERSKO UPRAVLJANJE SETVENIM PLOČAMA SEJALICA

U ovom radu predlo en je algoritam za upravljanje brzinom obrtanja setvene ploče u cilju ostvarivanja eljenog međusetvenog rastojanja. Ključne reči: sejalice, setvena ploča, programabilni logički kontroler, algoritam.

COMPUTHERM Q 3 RF digitalni SOBNI TERMOSTAT

PODEŠAVANJE ELJENOG STEPENA TEMPERATURE Fabri *ki podešena temperatura je 20 ° C, te ako je prema osnovnom podešavanju stepen osetljivosti prilikom uklju*enja i isklju*enja ( ± 0,2 ° C ), tada *e termostat na temperaturi ni oj od 19,8° C da uklju*i grejni ure*aj na koji je priklju*en ...