Sputtr.com | Alternative Search Engine

Empatije

POVEZANOST EMOCIONALNE EMPATIJE, PROSOCIJALNOG I AGRESIVNOG ...

1 Sveuilište u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za psihologiju Diplomski rad POVEZANOST EMOCIONALNE EMPATIJE, PROSOCIJALNOG I AGRESIVNOG PONAŠANJA U RANOJ ADOLESCENCIJI

Empatija kod ovisnika s pridruženim dijagnozama poremećaja ...

Prva istraži-vanja konstrukta empatije javljaju se unazad 20 godina, kada je Eisenberg i Strayer 4 definiraju kao "emocionalni odgovor koji proizlazi iz emocional-nog stanja i uvjeta druge osobe i koji je kongruen-tan s emocionalnim stanjem ili situacijom drugih".

ALTRUIZAM, EMOCIONALNA EMPATIJA I SAMOPOäTOVANJE KOD ...

POVEZANOST ALTRUIZMA, EMOCIONALNE EMPATIJE I SAMOPOäTOVANJA Postoji niz teorija razvoja altruizma i razli*itih pristupa objaönjenju prosocijalnog ponaöanja, te se prema svim tim teorijama i modelima, moûe o*ekivati pozitivna povezanost izme*u empatije i prosocijalnog ponaöanja, iako empatija ne ...

Godišnjak za PSIHOLOGIJU

SADR AJ Vanja Kljajevi* PRESKAKANJE RE*NIKA? OD SINTAKSE DO POJMOVNOG ZNANJA..... 7 Smiljana Bundovska, Mirko Uljarevi* PRAKTI*NI I ETI*KI IZAZOVI KOD SPROVO*ENJA ISTRA IVANJA SA DECOM I ADOLESCENTIMA ...

Psihologija u demokraciji Čovjekov psihički svijet i ...

Faktorskom analizom u koju su uključene sve dimenzije socijalne kompetencije i empatije dobivena su dva faktora koja objašnjavaju oko 40% zajedni čke varijance.

PSIHIJATRIJSKI ASPEKT PO Č INILACA KRIVI Č NOG DELA UBISTVA ...

stvo empatije, odsustvo doživljaja krivice, nepoverenje prema drugima i socijalno neadekvatno ponašanje. U bihejvioralne faktore spadaju loša kontrola ponaša

III konferencija Dani primenjene psihologije

Konkretno, pitanja na koja smo pokušali da damo odgovor su: 1. postoji li stabilna struktura li*nosti koja izaziva amoralno ponašanje 2. koje amoralne tendencije su karakteristi*ne za osu*eni*ku populaciju 3. kakva je izra enost bazi*nih dimenzija li*nosti i empatije u osu*eni*koj populaciji 4. kakva ...

Empatija

2 Merjenje empatije •Točnost napovedi emocij druge osebe -primerjava ocen (A oceni sebe, A oceni B, A oceni B tako kot misli, da bi B ocenil sebe, A oceni sebe tako kot misli, da bi B ocenil njega) -vsekakor ne meri afektivnekomponente empatije, mogoče kognitivno •Lestvice samoocenjevanja -meri ...

Simpozijum KOMUNIKACIJA U ZDRAVSTVU - Terapeutska ...

Simpozijum će obuhvatiti teme:  Tehnike i metode komunikacije primenjene u zdravstvu u Srbiji, regionu i zemljama EU  Uloga i značaj terapeutske komunikacije izgrađene na platformi razumevanja, poverenja i empatije u zdravstvenom sistemu  Globalni trendovi, ideje i tehnike u oblasti ...

ČASOPIS ODSJEKA ZA PSIHOLOGIJU

Mjerenje spolnih i dobnih razlika u empatiji višedimenzionalnim pristupom Alessandra Pokrajac-Bulian, Sanja Tatalović Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju Konstruiran je Upitnik empatije po uzoru na Davisov (1980) upitnik koji mjeri četiri različita aspekta empatije: ...