Sputtr.com | Alternative Search Engine

Enjima

www Informatika

WWW Informatika 64 udžbenièki kompleti informatike od 5. do 8. razreda osnovne škole Silvana Svetlièiæ . Matko Barišiæ . Hrvoje Vrhovski .

Komercijalna Banka - Serbian Mega Bank

Re~ je ne samo o najsavremenijoj opremi, nego i softverskim re{enjima koja uspe{no obezbe|uju funkcionisanje komunikacionog sistema, i unutar Banke i sa okru`enjem, pouzdan rad 24 sata svih 365 dana u godi-ni, uz apsolutnu za{titu veza i podataka.

THERMAL FATIGUE CRACKING OF DIE-CASTING DIES - M. MUHI^, J ...

jepodtlakomsuizlo`enivelikimtoplinskimimehani~kimoptere}enjima.Pukotineuslijedtoplinskogumorasu zbog izmjene toplinskih ciklusa va`an ograni~avaju}i mehanizam `ivotnoga vijeka kalupa.

ARTROPLASTIKA KOLJENSKOG ZGLOBA MONOKONDILARNOM ENDOPROTEZOM ...

Prema potrebi, pretraga se može nadopuniti MR-om kojom se dobivaju potrebni podaci o degenerativnim promjenama u koljenu, stanju hrskavi˛nog pokrova, ali i o osta-lim intraartikulamim ošte˛enjima i ozljedama.

INTRAKRANIJSKA ULTRASONOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI PERINATALNOG O ...

Neurorazvojni ishod nedono{~adi s PV-IVH ovisi o stupnju krvarenja, a ponajvi{e o strukturnim o{te}enjima mo`danog parenhima koje ostavljaju. SEH i IVH II obi~no ne ostavljaju zna~ajnija strukturna o{te}enja, naj~e{}e je rije~ o manjim subependimalnim cistama u slu~aju SEH-a, ili blagoj asimetri~noj ...

PRIKAZ LABORATORIJE ZA MODELSKA DINAMI * KA ISPITIVANJA ...

Tako je razvijen koncept i izra *en jedinstveni hidrauli*ki sistem zatvorene petlje za modelska dinami*ka ispitivanja i ispitivanja velikim promenljivim optere*enjima dampera i modela objekata.

Na osnovu clana 29. stav 1. Zakona o udru enjima i ...

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO Ministarstvo pravde i uprave Broj :03-0 5-0 5-3 492/03 Sarajevo,27.06.2003.godine Na osnovu clana 29. stav 1.

Akademske kvalifikacije

doc.dr Goran Mladenović, dipl.in . 2 Članstvo u komitetima i profesionalnim udru enjima Članstvo u komitetima i komisijama: 2006 - COST TUD (European Cooperation in the Field of Scientific and Technological Research) domen komitet za saobraćaj i razvoj gradova (Transport and Urban Development), http ...

PERSPEKTIVA PROIZVODNJE ELEKTRI^NE ENERGIJE IZ UGLJA U BOSNI ...

U~injeni su i zna~ajni pomaci u oblasti rekonstrukcije i modernizacije postrojenja, ali njihovo ukupno tehni~ko-tehnolo{ko stanje ipak zaostaje za savremenim rje{enjima.