Sputtr.com | Alternative Search Engine

Enost

EARTHQUAKE THREAT IN LJUBLJANA POTRESNA OGRO@ENOST LJUBLJANE

EARTHQUAKE THREAT IN LJUBLJANA POTRESNA OGRO@ENOST LJUBLJANE Milan Oro`en Adami~ Crude shelter in cabbage barrels at the time of the 1895 earthquake (the Krakovsko suburb in Ljubljana, Helfer 1895).

UJEDNA^ENOST OPISIVANJA SERIJSKIH PUBLIKACIJA : ANALIZA ...

Vjesnik bibliotekara Hrvatske 53, 1(2010), 101-119 ISSN 0507-1925 © VBH 2010. UJEDNA^ENOST OPISIVANJA SERIJSKIH PUBLIKACIJA : ANALIZA KATALO@NIH ZAPISA KATALOGA HRVATSKIH KNJI@NICA CONSISTENCY OF DESCRIBING SERIALS : BENCHMARKING ANALYSIS Snje`ana Stanarevi} Odsjek za informacijske znanosti ...

normativno - pravna regulativa normative and legal regulation

Za predu~ili{no vospitanie za deca so po-sebni obrazovni potrebi no so pote`ok ne-dostatok postojat grupi pri sedum rehabili-tacioni ustanovi: po edna za slepi, deca so autizam i telesno invalidni deca; dve za deca so umerena, te{ka i dlaboka psihi~ka popre-~enost, i tri za deca so o{teten sluh i govor.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ПОСООДВЕТНО ...

pre~enost i za decata so kombinirana po pre~enost. Posebnite u~ili{ta i poseb nite oddeleni ja pri redovnite u~ili{ta, kako i specijaliziranite ustanovi za re

Prof. dr. sc. Nataša Šarlija Prof. dr. sc. Stipan Penavin ...

Rezultati pokazuju da su za predvi! anje nelikvidnosti poduze"a u Hrvatskoj zna ajni koeficijenti iz svih 5 grupa fi-nancijskih pokazatelja: (i) likvidnost (koeficijent teku"e likvidnosti, kratkotrajna imovina prema ukupnoj imovini, neto obrtni kapital), (ii) zadu enost (faktor zadu enosti, stupanj ...

Ispitivanje prednjeg (anterior) oka

Concretions. Transparency. Gornji kapci . Zapažanje: Crvenilo. Oteč. enost (Swelling). Hrapavost (Roughness). Grudvice (Concretions). Transparentnost.

VRSTE I DIMENZIJE RIZIKA, OPASNOSTI I ŠTETNOSTI PRILIKOM IZVO

1 VRSTE I DIMENZIJE RIZIKA, OPASNOSTI I ŠTETNOSTI PRILIKOM IZVO **ENJA RADOVA NA ELEKTRODISTIBUTIVNIM POSTROJENJIMA I OBJEKTIMA SA ETAK Slo enost elektrodistributivnih postrojenja i objekata u realizaciji normiranih metoda rada zahtjeva potpuno sagledavanje osnovnih obilje ja radnih mjesta ...

EARTHQUAKE THREAT TOMUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS IN SLOVENIA

Izvle~ek UDK: 550.34(497.4) Potresna ogro`enost ob~in in naselij vSloveniji VSloveniji imamo od 1.1.1995 147ob~in in skoraj 6000naselij. Spomo~jo geografskega informa-cijskega sistema smo povezali sloj sseizmi~nimi obmo~ji, sloj zmejami ob~in in sloj scentroidi (koor-dinatami) naselij ter za vsako ob ...

JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE – STANJE I PERSPEKTIVE - THE ...

zadu`enost Srednja zadu`enost Mala zadu`enost Srbija 2004 Dug/BDP 80% i vi{e 48-80% ispod 48% 55,3% Dug/Izvoz 220% i vi{e 132-220% ispod 132% 373,7%

Vloga mikrocistinov pri razvoju bolezni parenhimskih organov ...

sna`enost voda s cvetenji toksi~nih cianobak terij je resen problem tudi v severovzhodni Sloveniji, kjer intenzivno kmetijstvo povzro~a visoko stopnjo evtrofikacije voda .