Sputtr.com | Alternative Search Engine

Epigrafikuli

`mwignobroba

... farnavazis mier Seqmnil `qarTul mwignobrobaSi~ uciloblad ZvelqarTul `asomTavrul~ damwerlobas gulisxmobda, im qarTul damwerlobas, romliTac Sesrulebuli uZvelesi epigrafikuli Zeglebi me-5 saukuniT, e.i. adreqristianuli xaniT TariRdeba. intensiuri arqeologiuri Ziebis Sedegad aRmoCnda mravali epigrafikuli ...

afxazeTis epigrafikuli Zeglebis klasifikaciis

9 lia axalaZe lia axalaZe lia axalaZe lia axalaZe lia axalaZe afxazeTis epigrafikuli Zeglebis klasifikaciis afxazeTis epigrafikuli Zeglebis klasifikaciis afxazeTis epigrafikuli Zeglebis klasifikaciis afxazeTis epigrafikuli Zeglebis klasifikaciis afxazeTis epigrafikuli Zeglebis klasifikaciis ...

recenzia

4 lia axalaZe - afxazeTis epigrafikuli Zeglebis klasifikaciis zogierTi sakiTxisaTvis .....9 Lia Akhaladze - For Classification of Some Issues of Abkhazia's Epigraphic Monuments ...

raWis saeklesio_samonastro cxovreba XI saukunidan_XX saukunis ...

nikorwmindasa da WeliSSi moRvawe sasuliero pirTa (episkoposebi, winamZRvrebi, calkeuli sasuliero pirebi) biografiebi. 3. nikorwmindis taZris arqiteqturuli daxasiaTeba, epigrafikuli warwerebi da freskuli mxatvroba, aseve

xunZuri enis anwuxuri dialeqti

SedarebiT metia masala anwuxursa da Warul dialeqtebze. aRsa-niSnavia, rom es masala saqarTveloSia (kaxeTSi, erekle meoris karze) mopovebuli. i.giuldenStedtis masala, SeiZleba iTqvas, warmoadgens xunZuri enis yvelaze Zvel dokumentacias. ufro adrindeli periodidan cnobi-lia mxolod calkeuli epigrafikuli ...

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo ...

16 ((i)Truj(ani)), aramed isic, rom ahrimanis saxelis xsenebas adreuli weri-lobiTi Tu epigrafikuli Zeglebi eridebian da ahuramazdas mxolod ah-rimanis msaxur RvTaebebs upirispireben, Cvens SemTxvevaSi _ drujs. moce-mul TavSi gamoyenebulia ara marto ucxouri da qarTuli literatura da werilobiTi wyaroebi ...

Zv. w. IIZv. w. II-Zv. w. II Zv. w. II---I aTaswleulebsa daI ...

praqtikaSi. yvelaze adreuli berZnuli epigrafikuli Zeglebi, sadac “kolxi” ixsenieba, TariRdeba Zv. w. VІ saukunis SuaxanebiT. rogorc cnobilia, aTenSi napovnia

I nawili. dro da kalendari

... dokumenti (mefeTa mier gacemu-li sigelebi, saxelmwifo dawesebulebaTa do-kumentacia, prezidentis, parlamentisa Tu mTav-robis brZanebebi). saistorio Txzuleba (gabmuli Txrobis Sem-cveli matiane, mag., `qarTlis cxovreba~). mxatvruli nawarmoebi (mag., `SuSanikis wame-ba~, `vefxistyaosani~). epigrafikuli ...

Tavi 2

Zveli werilobiTi wyaroebi da ukanaskneli xanis arqeologiuri aRmoCenebi (samarxebi da epigrafikuli Zeglebi) Cvens istoriaSi maT aqtiur monawileobaze metyvelebs. ebraelebi saqarTvelos sxvadasxva raionSi kompaqtu-rad saxldebodnen da, rogorc wesi, qalaquri tipis dasaxlebebs uyridnen safuZ-vels. isini ...

Salva nucubiZe — 120

... mixeil baxtaZe jayelebis urTierToba saqarTvelos samefo karTan 1266-1346 wlebSi..... 262 giorgi oTxmezuri tipikonis erTi muxli epigrafikuli Zeglis mixedviT..... 263 aleqsandre boSiSvili ...