Sputtr.com | Alternative Search Engine

Eqoskopiuri

Resynchronization as a treatment of congenstive heart failure ...

Aam mxriv Sedegi imedis momcemi iyo, radgan operaciis damTavrebisTanave pacientma Tavi ukeT igrZno, Semcirda akrocianozi da taqipnoes xarisxi. meore mniSvnelovani maCvenebeli, eqoskopiuri maCveneblebis gaumjobesebaa.

2009 wlis saxelmwifo sadazRvevo programis premiis ...

a. g. eqimis daniSnulebiT eqoskopiuri da rentgenologiuri gamokvlevebi, gegmur hospitalizaciasTan dakavSirebuli laboratoriuli da instrumentuli

samkurnalo samecniero kvleviTi centri

samkurnalo samecniero kvleviTi centri yvela saxis eqoskopiuri gamokvleva msoflioSi erT-erTi saukeTeso aparatiT-AAAA ALOKA SSD 3500 eqoskopiuri gamokvleva 3 da 4 ganzomilebian reJimSi, miRebuli gamosaxulebis Sreobrivi Sefaseba damiznebiTi biofsiuri kvleva eqoskopiis kontroliT (farisebri jirk-vali ...

S.p.s. `samkurnalo-diagnostikuri centri #6~

_7_ ultrabgeriTi gamokvlevebi muclis Rrus eqoskopiuri kvleva ambulatoriulad 20 farisebri jirkvlis eqoskopiuri kvleva 10 orsulis kvleva 6kviramde 10 calkeuli sistemis eqoskopiuri kvleva 10 orsulis kvleva 6kviris zemoT vadaze 20 ginekologiuri kvleva 20 muclis Rrus eqoskopiuri kvleva binaze 40 gulis ...

siRaribis zRvars qvemoT myofi mosaxleobis samedicino da zRveva

ufaso iqneba * gadaudebeli ambulatoriuli momsaxureba; * eqimis daniSnulebiT eleqtrokardiografiuli, eqoskopiuri da rentgenologiuri gamokvlevebi, geg-miur qirurgiul hospitalizaciasTan dakavSirebuli laboratoriuli da instrumentuli gamokvlevebi; * eqimis daniSnulebiT ambulatoriul doneze klinikur ...

kavasakis daavadeba

SeiZleba dadgindes Suili gulis mosasmen wertilebze, ariTmia da eqoskopiuri cvlilebebi. gulis sxvadasxva SreebSi SeiZleba aReniSnebodes ama Tu im xarisxis anTeba, rac niSnavs perikardits (gulis perangis anTeba), miokarditsa (gulis kunTis anTeba) da sarqvelebis dazianebas.

85

eqoskopiuri da rentgenologiuri gamokvlevebi, gegmur qirurgiul hospitalizaciasTan dakavSirebuli labora toriuli da instrumentuli gamokvlevebi; a.g) eqimis daniSnulebiT ambulatoriul doneze kli

rkinadeficituri anemia

RviZlis, elenTis eqoskopiuri gamokvelva, gregersenis reaqcia. Trikmelebisa da Sardsasqeso organoebis paTologiebi _ glomerulonefriti, pielonefriti, Tirkmlis simsivneebi, Sard-kenWovani daavadeba, Sardis buStis simsivne, Tirkmlisa da Sard-sasqeso organoebis tuberkulozi _ nefrologis an urologis konsultacia ...