Sputtr.com | Alternative Search Engine

Eqsperimentis

samagistro programis saxelwodeba: fizikuri da analizuri qimia,

qimiuri eqsperimentis dagegmva da misi praqtikuli realizeba; miRebuli Sedegebis statistikuri analizi. eqsperimentis Sedegebis mixedviT saTanado angariSis ...

1. samagistro programis dasaxeleba: Physical and Analytical ...

kerZod – eqsperimentis Sedegebis statistikur damuSavebas. amis gamo maTematikuri statistikis sakiTxebis saTanado doneze swavleba warmoadgens qimikos-analitikosis

‘inteleqtuali~, #15, 2011 ‘INTELLECTUAL~,#15, 2011 2

... da kontinenturi evropis qveynebSi» .....84 14. mixeil mamniaSvili, gimzer alania «sagamoZiebo eqsperimentis ...

qimia

fiz.: eqsperimentis dawyebamde moswavleebs sTxoveT, gaixsenon fizikis kursidan arawesieri formis sxeulis moculobis gazomvis wesi: menzuraSi asxamen wyals da iniSnaven ...

Subconscious Management Problems in the Critical Care Medicine Z ...

eqsperimentis meore nawili daeTmo Tavis tvinis sisxlis mimoqcevaze midazolamis gavlenis Seswavlas. cdebi Catarda ujiSo, mamrobiT, 250-300 gr masis virTagvebis ...

marketingis biznes-procesebis unificirebuli da imitaciuri modelireba

ki aRadgens sawyis markirebas, eqsperimentis Tavidan Casatareblad. nax.4.5 petris qselis Seqmnisa da imitaciuri modelirebis instrumentebi 4.6 naxazze naCvenebi gvaqvs ...

ივ ...

deqsametazonis zemoqmedebis Sedegad eqsperimentis dawyebidan merve saaTze hepatocitebis didi nawili vakuolur distrofias ganicdis, Tumca wilakebis ZiriTadi trabekuluri ...

kaxa gabunia maia inasariZe mzia wereTeli

eqsperimentis Sedegebs da ak eTebs logikur daskvnebs. Tu moswavlis moswrebas adareben mis warsul moswrebas, es aris pirovnebaze orientirebuli Sefaseba . am SefasebiT ...

fizika 8 maswavleblis wigni merve klasisaTvis

4) gansazRvruli gegmis mixedviT eqsperimentis Catareba da monacemebis aRricxva 5) grafikebi da diagramebi. SekiTxvebze pasuxis gacemis Semdeg monacemebi warmoadgineT ...

qarTuli ena da logika

marTlmweris erTi eqsperimentis Sesaxeb 62 10. konstantine fxakaZe, nino buaZe „natvra‟ tipis zmnuri semantikebi da principuli gansxvavebebi qarTul da indoevropul ...