Sputtr.com | Alternative Search Engine

Eqspluataciis

BP saqarTveloSi mdgradi ganviTarebis angariSi 2009

BP saqarTveloSi 2009 wlis mdgradi ganviTarebis angariSi Sinaarsi BP-s saqmianoba saqarTveloSi 2009 wels eqspluataciis efeqturobis 99.9%-iani maCvenebeli adamianTa resursi Cveni TanamSromlebis kvalificiuri resursi adgilobrivi resursi muSaoba partniorul sawyisebze 01 BP saqarTvelos generaluri ...

garemoze zemoqmedebis Sefasebis angariSi

EIA Shaor-hesi 19.12.2007 Page 5 of 109 SCIENTIFIC RESEARCH FIRM "GAMMA" 1 Sesavali winamdebare angariSi Seexeba, ss `Energo-Pro Georgia"-s Saoris hidroeleqtrosadguris (SemdgomSi Saorhesi) reabilitaciis da eqspluataciis ...

Tbilisi_senaki_leseliZis magistraluri saavtomobilo gzis ...

... romelsac SesaZloa Sevadarod sagzao proeqtis mSeneblobisa da gzis eqspluataciis Sedegad gamowveuli zemoqmedebebi bunebriv garemoze. am safuZvelze SesaZloa Semowmdes proeqtis Sesabamisoba garemosdacviTi xarisxis standartebTan da saWiroebis SemTxvevaSi SesaZlebelia Sesabamisi Semarbilebeli ...

garemoze zemoqmedebis Sefaseba - saqarTvelo - AA

baxvi 3 hesis mSeneblobisa da eqspluataciis . periodSi hidrologiuri pirobebisa da klimatis cvalebadobis prognozi..... 29. 6.4.4. geologia da hidrogeologia ...

baqo-Tbilisi-jeihanis milsadenis proeqti

... 2004 Rev 1 A-29-soflebisa da qalaqebis doneze eqspluataciis etapze samuSaoze daqiravebisa da SesyidvebSi monawilebis SesaZleblobebis maqsimalurad amaRleba - CIP programebis uwyvetoba-TemebTan kavSirurTierTobis, ...

kaspiis ganviTarebis mrCevelTa komisia Sualeduri angariSi ...

... saqarTvelosa da azerbaijanSi, adgili aqvs maragebis did moTxovnas milsadenis mSeneblobisa 29 da eqspluataciis 30 (SedarebiT naklebi xarisxiT) dros.

NOVIB -is - «niderlandebis organizacia saerTaSoriso

... aRWurvisa da eqspluataciis dawesebulebebis mowyobis, aRWurvisa da eqspluataciis dawesebulebebis mowyobis, aRWurvisa da eqspluataciis dawesebulebebis mowyobis, ...

proeqtis saTauri: “Pipeline Monitoring and Dialogue ...

... romelic saqarTvelos garemos dacvis da bunebrivi resursebis saministros mier iqna mowodebuli. ramdenadac ar iyo eqspluataciis personalTan gasaubrebis saSualeba, arsebuli dokumentebi ganxilul iqna kompania BTC-is mier mowodebul masalasTan mimarTebaSi. analizis safuZvelze gamoikveTa Semdegi ...

#as#as-#as#as---453453453-453---695695695-695---08 08 08 08 ...

misasvleli liandagis eqspluataciis pirobebi; 2003 wlidan 2005 wlis ianvris CaTvliT, Sps `saqarTvelos rkinigza~ sadgur baTumidan sadgur agaramde ss `qarTuli Saqris~

EBRD, Georgian Energy Efficiency Programme

Energyonline №2(3), 2010 5 heliosistemebis zogadi daxasiaTeba eqspluataciis efeqturobis TvalsazrisiT, msgavsi niSnebiT jgufdeba antifrizis wyalxsnarze ...