Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ertdroulad

gadaudebeli samedicino daxmarebis swavlebis programa eqimebisTvis

•Seiswavlis didi raodenobiT dazaralebulTa erTdroulad Semosvlisas sakuTar rolsa da pasuxismgeblobas; • qimiuri, radiaciuli da biologiuri iaraRiT dabinZurebis SemTxvevaSi personalis moqmedebebisas Tavis rols; • ganyofilebis teqnikuri aRWurvilobis moxmarebis sakuTari kompetenciis farglebs; • ganyofilebis ...

imunizacia da misi ZiriTadi principebi

nil iqnes erTdroulad sxvadasxva adgilas an, Tu kombinirebulia, erT adgilas. inaqtivirebu li da cocxali dasustebuli vaqcinebi SeiZle ba erTdroulad sxvadasxva adgilas SeviyvanoT.

informaciuli teqnologiebis safuZvlebi - v. oTxozoria, n ...

davaWiroT [auReblad rigrigobiT movniSnoT danarCeni erTdroulad ramdenime diapazonis Ctrl] klaviSs da masze xelis diapazonebi. dasaxelebaze an gamoviyenoT klaviSTa

evropuli sainovacio politika soflis meurneobis sferoSi oleg ...

miuxedavad imisa, rom saboloo xedva Semdegi aTwleulisTvis esp cvlilebaze da mis miznebze bolomde Gamoyalibebuli araa, rogorc Gans, moxdeba ukve arsebuli tendenciebis Semdgomi gaZliereba. kerZod, esp mxars dauWers:  mdgradi s/m ganviTarebas, romelic erTdroulad garemos dacvas, cxovelTa ...

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti ...

... teqstis agebaSi: `arc erTi elementi ar aris zedmeti; yovelive saboloo jamSi miemarTeba erTisken, romelic aris msoflxedva mwerlisa, anu TviT mwerali~ (7.74). mTlianobiT ganpirobebuli stiluri Tavisebureba m. jaliaSvils drosivrcul arealSi gadaaqvs da ambobs: `oTar CxeiZis stiliT Seqmnili teqstebi erTdroulad ...

State Responsibility in International Law

... saerTaSoriso marTlsawinaaRmdego qmedeba iwvevs am saxelmwifos saerTaSoriso pasuxismgeblobas ar niSnavs imas, rom sxva saxelmwifoebs xsenebuli qmedebis Cadenis an am qmedebisgan gamowveuli zianis gamo ar daekisrebaT pasuxismgebloba. meore Tavis mixedviT, qmedeba SesaZloa mieweros erTdroulad ramdenime ...

keTilsindisiereb is principi saxelSekrulebo samarTalSi ...

... saberZneTis samoqalaqo kodeqsis 288-e muxli, portugaliis samoqalaqo kodeqsis 762-e muxli, holandiis samoqalaqo kodeqsis 6:2 da 6:248 muxlebi. 10 erTiani evropuli samoqalaqo kodeqsis proeqtis SemuSaveba daiwyo evropis parlamentis dadgenilebiT, Tavdapirvelad 1989 wels da SemdgomSi - 1994 wels. erTdroulad ...

mocekvave spiloebi

... pozicia. am SemTxvevaSi isini ubralod erTmaneTis ukan dgebian. erT fotokameras SeuZlia spiloebis jgufisTvis suraTis gadaReba maSin da mxolod maSin, roca yvela maTganis poziciebi Tavsdeba raime L sigrZis monakveTze (kidura wertilebis CaTvliT) . roca spiloebi gaifantebian scenis gaswvriv, erTdroulad ...

Ta saministros iuridiuli ganyofileba ( Finanzprokuratur ...

Finanzprokuratur-is istoria me-13 saukuneSi iwyeba. uwin mas “Fiskalat” 6 an “Kammerprokuratur” ewodeboda da erTdroulad or funqcias iTavsebda – braldebis mxaris funqcias da samoqalaqo saqmeebSi damcvelis funqcias.

vswavlobT cxovrebas:

Telavis axalgazrdul centrSi 24 TanamSromeli muSaobs, romlebic erTdroulad saSualod 500 -mde axalgazrdas emsaxurebian maTive interesebis da saWiroebebis gaTvaliswinebiT.