Sputtr.com | Alternative Search Engine

Erteulebis

sakonstitucio reforma saqarTveloSi: politikuri partiebis ...

„samarTlian saqarTvelos“ adgilobrivi policiuri erTeulebis Seqmna surs, konservatorebs ki socialur da kulturul sferoebSi farTo adgilobrivi uflebebis miniWeba.

niadagis resursebis msoflio monacemTa baza #

erTeulebis ricxvi: 1974 wels, msoflio niadaguri rukis gadamuSavebul legendaSi aRniSnuli erTeulebis ricxvi 106-dan 152-mde gaizarda, xolo niadagis resursebis msoflio monacemTa bazis jer kidev pirvel

saqarTvelo, 2007 weli dizaini: dimitri modrekeliZe

problemebis gadasaWrelad. adgilobrivi da municipaluri TviTmmarTveli erTeulebis biujetebis formireba, ganxorcieleba da monitoringi aris is gza, romelic emsaxureba adgilobrivi mosaxleobis

sagamocdo programa ucxour enebSi 2009

gaTvaliswinebuli leqsikuri erTeulebis codna. zogierT davalebaSi dasaSvebia araprogramuli leqsikuri erTeulebis mcire raodenobis Setanac, magram maTi aqtiuri codna ar mowmdeba.

Sida qarTlis mxare

xelisufleba Sida qarTlSi aRmasrulebel xelisuflebas ganaxorcielebs saqarTvelos prezidentis saxelmwifo rwmunebuli. misi funqciebia uzrunvelyos regionSi sazogadoebrivi wesrigis dacvis koordinacia, resursebis mobilizeba, administraciul-teritoriuli erTeulebis socialur-

Teacher's Support Book

Tavad erTeulebis mravalferovani da cvladi stru-qtura, cocxali prezentaciebi, saintereso teqstebi da saxaliso savarjiSoebi wignSi warmodgenil masa-las did momxibvlelobas sZens. amas erTvis umaRlesi xarisxis fotoebi, ilustraciebi da azartuli Tavsa-texebi, romlebic wignze muSaobis process kidev ufro ...

samcxe- javaxeTi

2006 wels eqsportze 1,2 mln. laris xe-tye gavida. adigeni 799 12% aspinZa 825 13% axalqalaqi 1235 19% axalcixe 1010 16% borjomi 1189 19% ninowminda 1354 21% samcxe-javaxeTis teritoriuli erTeulebis farTobi (kv.km.)

prof. - saqarTvelos geobotanikuri raionebi - revaz qvaCakiZe

tanikuri daraionebis sqema da gamoyofili erTeulebis (geobotanikuri areebi, olqebi, raionebi) mcenareulobis aRweriloba. wigni (r. qvaCakiZe. saqarTvelos geobota

ekonomikur mecnierebaTa seria

Cven ki gvainteresebs, amasTan erTad, mTeli sazo-gadoeba, rogorc mwarmoebluri (sargebliani) saqmianobis subieqti; Cveni saubris Temaa aseve warmoebaSi dasaqmebul muSakTa zrda (ricxovnobis erTeulebis mateba), romelic ekonomikur zrdas mxolod am erTeulebis kapitalSeiaraRebis SenarCunebis pirobebSi uzruvel ...

samcxe-javaxeTis mxare

19 6.1. mxaris biujeti samcxe-javaxeTis mxaris teritoriuli erTeulebis 2004-2007 wlebis biujeti Semosavlebisa da gasavlis ZiriTadi muxlebis mixedviT faqtobrivi Semosavlebi (aT. lari) adigenis municipaliteti aspinZis municipaliteti axalqalaqis municipaliteti axalcixis municipaliteti borjomis municipaliteti ...