Sputtr.com | Alternative Search Engine

Erteuls

mcxeTis municipalitetis ekonomikuri ganviTarebis gegma

... rac naturalur gamosaxulebaSi Seadgens 112 erTeuls, xolo ganqorwinebaTa maCvenebeli marTalia momatebulia 15,7%-iT, magram naturalur gamosaxulebaSi Seadgens mxolod 3 erTeuls ...

samegrelo da zemo svaneTi

jandacva regionSi janmrTelobis dacvis yvela tipis dawesebulebaTa raodenoba Seadgens 89 sabazo erTeuls. maT Soris ambulato-riul-poliklinikuri qseli warmodgeni-lia 9 amb/pol. gaerTianebiT da masSi Semavali 120 ambulatoriiT da 5 polikli-nikiT. aseve funqcionirebs 2 damoukide-beli ambulatoria. romelsac ...

Teacher's Support Book

gameorebis seqcia, romelic yovel or erTeuls mosdevs, am erTeulebSi naswavl masalas yvela aspeqtSi (gramatikis, leqsikis, warmoTqmisa da unar-Cvevebis seqciebSi) safuZvlianad amyarebs. 5.

ILIAUNI News

biblioTeka flobs 2 milion erTeuls (wignebi, perioduli gamocemebi, kartografiuli gamo cemebi, notebi, audio-video masala da a.S.). sainformacio ...

samcxe- javaxeTi

(2007w.) sasoflo meurneobebis raodenoba 2008 wlis monacemebiT 50 aTas erTeuls Seadgens. 5. samSeneblo seqtori 2008 wlis I-III kv. samcxe-javaxeTSi gacemuli iqna 41 nebarTva da obieqtis saerTo saproeqto farTma _ 84173.45 kv.m Seadgina. 6.

1 saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo ...

... rogorc leqsikur erTeuls, sxvadsxva mkvlevari sxvadasxvagvarad ganmartavs. aleqsandre Rlonti: dakrulva, xatze gadacema; ilia abulaZe: maxea galiis msgvasi, ...

saqarTvelos generaluri prokuraturis adamianis uflebaTa dacvis ...

... sammarTvelos funqciebi adamianis uflebaTa dacvis sammarTvelo warmoadgens saqarTvelos generaluri prokuraturis struqturul erTeuls. sammarTvelos erT-erTi umniSvnelovanesi funqciaa Tavisuflebis SezRudvis adgilebSi adamianis cemisa da wamebis faqtebis gamovlenis SemTxvevaSi prokuraturis Sesabamisi ...

qarTvelTa saWurveli

... romelTa saerTo raodenoba 3000 erTeuls aRemateba. iaraRis fondi warmoadgens ZiriTad Tbilisis arsenaliseul da calkeul, kerZo koleqcionerTa: z. kobiaSvilis, ...

avtoris stili daculia - T b i l i s i

interesebis da ekonomikuri ideologiis mqone damoukidebel erTeuls, romelic Tavisi ekonomikuri politikis gatarebis mizniT urTierTqmedebaSi Sedis Sesabamis adgilobriv socialur jgufebTan (Papava, 2006, pp.657-667). 1.

aisaxeba Tu ara qarTuli Rvinis samkurnalo Tvisebebi etiketze

_ Tu paralels gavavlebT, am or struqturul erTeuls Soris msgavseba bevria. pirvel rigSi, orive sauniver ...