Sputtr.com | Alternative Search Engine

Erteulta

baqo - Tbilisi - jeihanis proeqti bunebriv da socialur ...

... romlis ganmavlobaSic monacemebi gasaSualoebulia A-weighting A-Sewonvis sistema sixSiris pirobiTad Seqmnil erTeulTa sistemaa, romelic iTvaliswinebs, ...

jeostari 2010 iwyeba

40 wlamde erTeulTa Tan rigSi pirveloba gela gelaS vilma daisakuTra, romelmac finalSi zaza gelaSvili daamarcxa. 40 wlis zemoT er TeulTa TanrigSi pirveloba aravis dauTmo ...

prezidentis rwmunebuli xalxis samsaxurSi

... rwmunebulis pirveli moadgile SeimuSavebs da prezidents dasamtkiceblad warudgens aparatis reglaments da aparatis struqturul erTeulTa debulebebs. proeqtis farglebSi warmoebuli kvlevis Sedegad dadginda, ...

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti

... e.i. yoveli teqsti subieqturobis princips emyareba da enobriv erTeulTa arCevani pragmatuli faqtorebiT ganisazRvreba. am arCevanis safuZvlad ki mosaubris motivi da mizandasaxuloba unda CaiT-valos. sagazeTo teqstis lingvistikis problemaTa kvlevis Tanamedrove etapze wamyvan faqtorad pragmatuli ...

fizikuri ekonomika

sxva araferia, Tu ara calkeul erTeulTa grova, romelnic qaoturad moZraoben, Semdegi sami fuZemdebluri Zalis zegavleniT. esenia: «darCes cocxali (sicocxle), eswrafodes SegrZnebiT ...

pliusi jeoselis saukunis proeqti grZeldeba kvlav ibrwyinebs ...

40 wlamde erTeulTa Tanrig Si gaimarjva aleqsandre ber ZeniSvilma, romelmac finalSi zaza gelaSvili daamarcxa. 40 wlis zemoT erTeulTa TanrigSi ...

v. melaZe - `teqnikuri universiteti”@ - fizikis kursi

dadgenileba erTeulTa saerTaSoriso (SI) sistemis SemoRebis Sesaxeb., 1971 wlidan zoma-wonis XIX konferenciaze miiRes axali ZiriTadi (meSvide) erTeuli moli da ori damatebiTi erTeuli radiani da

eleqtromagnituri gardamavali procesebi eleqtrul sistemebSi

... xolo nakadSebma farTobiT erTeulebSi ricxobrivad tolia Zabvis vardnisa farTobiT erTeulebSi. es ki warmoadgens fardobiT erTeulTa sistemis erT_erT ZiriTad upiratesobas saxelobiT erTeulTa sistemasTan SedarebiT. dro rom gamovsaxoT fardobiT erTeulebSi, ...

rogor vixelmZRvaneloT saxelmZRvaneloTi

... erTi da imave fizikuri sididis sxvadasxva erTe uli arsebobs. fi zikuri sidideebis erTe ulTa erTob liobas erTeulTa sistema hqvia. uf ro mosaxerxe belia yvela qveyanaSi erTi da imave erTeulTa sis ...

5 KLASI pdf

erTeulTa Tanrigis erTeulia _ 1; aTeulTa Tanrigis erTeulia _ 10; aseulTa Tanrigis erTeulia 100. ricxvTa pirveli oTxi klasi, romelTagan umaRlesi miliardebis am wesiT Caweril ...