Sputtr.com | Alternative Search Engine

Eserlerin

How to Catalog Karamanlidika Works? Samplesof Bibliographic ...

oluúturulması, ve (3) bu eserlerin dijitalleútirilmesi önerilmektedir. Anahtar sözcükler: Karamanlıca, nadir eserler, nadir eserlerin kataloglanması, Yunan harfleriyle

Zengin mozaik koleksiyonuyla Hatay Müzesi

Eserlerin tanzimi dokuz senede tamamlanarak, 23 Temmuz 1948 y›l›nda Hatay'›n kurtulufl bayram›nda ziyarete aç›lm›flt›r. Bünyesinde çeflitli eserlerin yan› s›ra özellikle zen-gin mozaik koleksiyonu büyük ilgi görmektedir. 1969'da bafllayan ek inflaat 1973'de tamamlanarak hizmete ...

THE LIGHT AND DARK ROMANTIC FEATURES IN IRVING, HAWTHORNE AND POE

Her iki türe ait eserlerin kar*ıla*tırılmasıyla, edebiyat okurlarına, romantik akımın bu alt türleri hakkında daha net bilgi verilece*i dü*ünülmektedir.

Byzantine Architectural Sculpture from Akköy on the Middle ...

Burada, Akköy'de tespit ettiğimiz Bizans Dönemine ait taş eserlerin öncelikle ayrıntılı tanımlanması hedeflenmiştir. Buluntuların ayrıntılı belgelenmesi ve değerlendirilmesi ile elde edilecek bilgilerin bölgenin Bizans Döneminin anlaşılmasına ve Skamadros'un lokalizasyonu sorununa ...

Towards a Context for Ibn Umayl, Known to Chaucer as the ...

Özet Bu makale, mümkün olduğu kadarıyla, önemli bir simyacı olan İbn-i Ümeyl'in hayatını ve çevresini ele almaktadır. Çoğunlukla el yazması halinde bulunan eserlerin bazısına henüz bakamadığım için, makalemiz 'Towards a Context' olarak adlandırılmaktadır.

HACI BEKTAŞ VELÎ ÖĞRETİSİNDE İTİKADİ UNSURLARIN MENŞEİ

Bu tartışmaların odağını, genellikle yayınlanan eserlerin istinsah tarihlerinin geç oluşu ya da içeriğinin İslam inancına ters, yani sapkın (heteredoks) unsurlara yer vermemesi oluşturmaktadır. 4 Bu eserlerin geç tarihli ya da az oluşu üzerinde durulacak olursa, tarihinde Haçlı ...

Fotogrametrik Modelleme Tekni"i ile Bir Osmanl# Çinisinin ...

Gelecekte say!sal modelleme teknikleri, say!sal desen modelleri ve bina bilgi sistemleri aç!s!ndan önemli tarihi eserlerin korunma-s!nda ve restorasyonunda kullan!lacak ba#l!ca tekniklerdir.

1 THE IMPORTANCE OF CONSERVATION EDUCATION IN FINE ARTS ...

Arkeolojik eserlerin koruma ve onarımına yönelik e ğitim veren bu bölüm, Türkiye'de ilk ve şimdilik tek bölümdür. Türkiye’de koruma e ğitimi, genellikle ta şınmaz kültür varlıkları olan, mimari mirasın korunması

Bayrak brosur EN baskisonrasi

... teknolojik geliflimin öncü sektörlerden önemli birisi yap› sektörüdür, bu sektör y›llarca geliflmeye, büyümeye , standartlar›n› yükseltmeye devam edecek. • Ülkemizde tüm alt ve üst yap›n›n düzeyi, mimari ve estetik aç›dan tarihsel miras›m›z olan büyük eserlerin ...

Bakır Metalürjisi ve Teknolojisindeki Gelişmeler

Genel temayülün aksine olarak bakır üretim metalürjisi ile ilgili, dört dildeki 1950 den sonra yazılmış en önemli eserlerin bir listesi «Bibliyograf­ ya» başlığı altında bu kısmm sonunda ve­ rilmiştir.