Sputtr.com | Alternative Search Engine

Etapze

Tavis tvinis mwvave dazianebis mqone pacientTa marTva ...

Tavis tvinis mwvave dazianebis mqone pacientTa marTva prehospitalur etapze z. metreveli, k. CixraZe, T. JorJoliani, T. kereseliZe, d. saraliZe, b. gurgeniZe, o.

eko nomikuri ganviTarebis nomikuri ganviTarebis ...

თთთთanamedrove etapze ekonomikuri ganviTarebis erTanamedrove etapze ekonomikuri ganviTarebis erT-anamedrove etapze ekonomikuri ganviTarebis erTanamedrove etapze ekonomikuri ganviTarebis erT ---erTi krierTi krierTi kriteriumi erTi kri teriumi teriumi teriumi

qala-tvinis msubuqi travma - eqimis taqtika hospitalur etapze

qala-tvinis msubuqi travma - eqimis taqtika hospitalur etapze n. Sengelaia, T. kerZevaZe, o. asaTiani, z. kirtava, n. raWveliSvili, k. papoSvili, m.

Tbilisis SemovliTi rkinigzis proeqti

• Tbilisis wyalsacavisa da mdinare mtkvris dabinZurebis maRali albaToba rogorc mSeneblobis, ise eqspluataciis etapze. • xmaurisa da vibraciis donis zrda im dasaxlebul punqtebSi, sadac amJamad es problema ar arsebobs. • mwvane safaris ganadgureba. • gadis dasaxlebul punqtebze da gamoiwvevs mosaxleTa ...

First National Agricultural Census 2004 in Georgia

Sesabamisad, meore etapze aRiricxeboda da aRiwereboda is meurneobebi, romlebic arsebobdnen ara aRweris momentisaTvis, aramed 2004 wlis 1 oqtombrisaTvis. aRweriT ar iqna moculi saqarTvelos 5 didi qalaqi _ Tbilisi, quTaisi, baTumi, rusTavi da foTi, romlebic arcerTi raionis SemadgenlobaSi ar Sedian ...

Tengiz verulava

CineTSi Sesrulebuli samuSaos mixedviT anazRaurebis meTodis danergvam jandacvis xarjebis mniSvnelovani zrda gamoiwvia (World Bank, 1995). analogiuri situacia SeiniSneboda saqarTveloSi jandacvis sistemis reorientaciis sawyis etapze, rodesac ambulatoruli samedicino daxmarebis asanazRaureblad aRniSnuli ...

prezidentis rwmunebuli xalxis samsaxurSi

ZiriTadi xarvezi, romelsac adgili hqonda `saqarTvelos prezidentis rwmunebulis fondis Seqmnis Taobaze~ saqarTvelos kanonis moqmedebis pirvel etapze, iyo is, rom arc erTi iuridiuli dokumenti ar iTvaliswinebda miznobrivi programebis CamonaTvals, romlebsac unda emsaxurebodes fondis saqmianoba. mxolod ori wlis ...

organizaciul sistemebSi informaciuli resursebis marTva

Sedegad formirdeba monacemebisa da procedurebis globaluri sqemebi (codnis baza). me-3 etapze wydeba globaluri logikuri modelis daproeqtebis sakiTxi. am modelis realizeba SeiZleba monacemTa erT-erTi klasikuri modelis (relaciuri, qseluri an ierarqiuli) gamoyenebiT. am etapze formirdeba gamartivebuli ...

Association of Young Economists of Georgia is non-profit, non ...

ekonomikuri ganaTlebis programa pirvel etapze organizacias moxaliseebiT, xolo meore etapze kvalificiuri ekonomikuri kadrebiT uzrunvelyofs, romlebic eqspertebad erTvebian asociaciis mimdinare proeqtebsa da programebSi. miuxedavad miRweuli warmatebebisa, organizacia kvlav mniSvnelovani amocanebis winaSe ...

axali sagadasaxado kodeqsi _ axali gamowveva biujetisTvis

Tumca, wlis ganmavlobaSi biujetis saSemosavlo parametris ramdenjerme, Tanac aseulobiT milioni lariT gazrda miuTiTebs, rom winaswari gaTvlebi Zalian Sors iyo realuri suraTisgan da mdgomareobis jerovani Sefaseba da prognozireba sawyis etapze an ar momxdara, an arasaTanado formiT ganxorcielda.