Sputtr.com | Alternative Search Engine

Etiketi

Интригуващ компактен дизайн Micra ...

markkom.de Gefertigt nach / manufactured according to EN 60950, EN 50082, EN 55022 Printed in Germany 04/07 Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications печат MICRA 104/8 MICRA 106/12 Ширина на печетат Макс. ширина на етикета Мин.

puris dasaxeleba

cxrilis axsna: 1. produqciis niSandeba supermarketebSi SeZenili xuTi dasaxelebis puridan sruli qarTulenovani etiketi gaaCnda mxolod erTs (puri diabeturi biologiurad aqtiuri daufqvavi xorblisagan «mxneoba»), xolo danarCen oTxs (puri Wvavis «gerani», puri Wvavisa da xorblis fqvilisagan ...

• Zexvi "moloCnaia" _ mwarmoebeli dss "miqoianis xorc-

cxrilis axsna: punqti 1. produqciis niSandeba (etiketireba) "ahmad Cais" gaaCnia qarTulenovani etiketi, "finals" ki gaaCnia arasruli qarTulenovani etiketi, xolo "ristons" saerTod ar gaaCnia qarTulenovani etiketi. punqti 2. produqciis gamoSvebis TariRi, vargisobis vada samive produqciis etiketze ...

faqsis qaRaldi, perforirebuli saweri / sabeWdi qaRaldi

webovani etiketi 3,81X2,12 Labels 3,81x2,12 Dataline 29 57141 webovani etiketi 6,40X3,40 Labels 6,40X3,40 Dataline 30 57138 webovani etiketi 9,91X3,39

ganacxadis forma gaweuli xarjebis anazRaurebisTvis proeqti ...

hqondes etiketi TanadafinansebiT miRebul saqonelze/aRWurvilobaze. Ametiketze miTiTebuli unda iyos, rom aRniSnuli saqoneli/aRWurviloba

T.C. ABANT İ ZZET BAYSAL ÜN İ VERS İ TES İ SOSYAL B İ L ...

İfade etmek istediğimiz düşüncelerin, kavramların etiketi olan kelimeler, dilde tek başlarına anlam ve dilbilgisi görevi taşıyan unsurlardır.

OBALT Iliac Stent System

Ürün etiketi üzerinde olası sembollerin açıklanması Zh. 解释产品标签上可能出现的符号 No. Forklaring av symboler som kan finnes på produktmerkingen

CNC Abkant Pres CNC Press Brakes

... ile hassas strok-derinlik kontrolü Bilyal› miller üzerinde hareket eden, DC-motor sürücülü, CNC kontrollü arka dayama sistemi Blok-tipi Avrupa hidrolik donan›m Havaland›rmal›, kompakt dizayn edilmifl elektrik panosu Avrupa Birli¤i Makine Emniyeti Yönetmeli¤ine tam uyum ve belgeli CE etiketi ...

SABANCI ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ VERİTABANI

... MDBFTÜBİTAK Research Programe 2005 Completed TACF06-00436 3 Dimensional Optical Holography and Microphone Array System for Imaging and Analysis of Vibrating SurfacesMDBFTÜBİTAK Research Programe 2007 Active EDCF05-00260 ABBATE Otomatik Kumaş Metolama MDBFABBATE 2005 Completed EDCF06-00389 ABBATE Etiketi ...

Acil Servisten Laboratuvara Gönderilen Örneklere Ait ...

Bilgisayar giriflsiz materyal P›ht›l› örnek Materyal yok Hemolizli örnek / afl›r› kanl› örnek Tüpte uygunsuz al›m seviyesi Etiketsiz materyal Etiketi uyumsuz materyal Yanl›fl girifl Yetersiz materyal Analizi yap›lmayan test Teste uygunsuz örnek Alkol elden teslim edilmemifl Tüp k›r›ld ...