Sputtr.com | Alternative Search Engine

Etiri

INSTRUCTIONS TO AUTHORS

Autoritrebajusaminavestiukoju od~etiri rubrikesvrstavajusvojrukopis. Autorima»autorskih pregleda«sepreporu~ujedaseprethodnodogovores uredni{tvom.

OPFAT NA DECA POPRE^ENI VO RAZVOJOT VO USTANOVATA ZA DNEVEN ...

Vo gradinkata sé u{te prestojuvaat tri deca so spasti~na diplegija, ~etiri so lesna retardacija, dve so Surdomutitas i ~etiri so disharmoni~en razvoj.

HHyyppoo AAllppee--AAddrriiaa--BBaannkk IInnvveessttss 665500 ...

tendencijom da pove}a tr`i{ni udeo sa ~etiri na deset procenata. Za manje od tri godine, grupa je u Srbiju investirala 650 miliona evra, dobit je rein

Usporedba klini~ke i bakteriolo{ke djelotvornosti provedenog ...

... te selektivni uzorci urina i eksprimat prostate metodom ~etiri ~a{e (po Mearesu i Stameyu). U bri-sevima uretre dokazivana je prisutnost bakterija Chlamydia trachomatis, ...

KORPORATIVNA ODGOVORNOST U GLOBALNOM KONTEKSTU: KOMUNKACIJSKI ...

Prikazana je para-digma etiri pogleda na svijet sačinjena od strane Nizozemske agencije za pro-cjenu okoliša (2004) za potrebe Nacionalnog instituta za javno zdravstvo i okoliš.

XXX

35 Prose~ni neto profit Nacionalne {tedionice 20 posto. - Privatna ra~unarska mre`a banke povezala kom-pjutere u 54 grada i 70 ekspozitura N acionalna {tedionica postoji ne{to manje od ~etiri godine, ali je za to kratko vreme posta-la i najmodernija banka na Zapadnom Balkanu.

THE BALKAN FOLKLORE TEXT ISOGLOSSES

The Serbo-Croatian variants, in which the denotatum horns is qualified by number four ( ~etiri se pruta udari{e; ~etiri ne mogose) point to the numerical base of the conceivable prototext.

EXPERIMENTAL DESIGN APPROACH FOR THE DEVELOPMENT AND ...

Medium za ispituvawe be{e rastvor na klopidogrel i ~etiri srodni sups-tancii vo koncentraciski odnos 1:5,0×10-4, soodvetno. Be{e utvrdeno vlijanieto na udelot na ace-tonitril vo mobilnata faza, ...

U.S. Embassy Meets with "Coordinative Body on Gradiste-Kale"

... {te-Kale Na 21 april, oficijalni pretstavnici na Ambasadata na SAD se sretnaa so ~etiri ~lena na Koordinativnoto telo za Gradi{te-Kale za da gi sli ...

FAKULTET DRAMSKIH UMETNOSTI FACULTY OF DRAMATIC ARTS

Usvo-jen je model po kome }e se ove ~etiri osnovne studijske grupe (Gluma, Re`ija, Dramaturgija i Organizacija) raz-vijati kroz sve osnovne prikaziva~ke medije ...