Sputtr.com | Alternative Search Engine

Etkom

Banca Intesa Will Pay 277 Million EUR for

Since its foundation it has been operating according to the highest world standards, thanks to which out-Delta Banka, lider srpskog bankarstva, posta}e deo presti`nog bankarskog sistema Intesa Banke, koja je po~etkom 2005. godine potpisala Ugovor o kupovini pomenutog ve}inskog paketa akcija Delta ...

LIJE^ENJE RAKA JAJNIKA PAKLITAKSELOM Na{i rezultati

Po~etkom devedesetih godina po~inju se rabiti novi semisintetski citostatici - taksani. Jedan od njih, paklitaksel, pokazao je zna~ajnu u~inko-vitost u lije~enju uznapredovalog raka jajnika. 4,5 Pakli-taksel uz cisplatinu/karboplatinu pobolj{ava du`inu slo-bodnog intervala (s 13 mjeseci za CP protokol ...

ZBORNIK - MATICE SRPSKE ZA ISTORIJU

po~etkom XVIII veka, kw. I, Beograd 1987 Slavko Gavrilovi}, Izvori o Srbima u Ugarskoj s kraja XVII i po~etkom XVIII veka, kw. II, Beograd 1990; kw.

Pozivnica za okrugli sto

... okruglog stola „Transformation into Innovative and Knowledge Society: Perspectives of the EU's Danube Strategy" koji *e biti odrûan, u organizaciji The New Club of Paris (NCP) i Univerziteta Educons, 15. septembra u Novom Sadu (Master Centar Novosadskog sajma, adresa Hajduk Veljkova 11) sa po*etkom u ...

The discovery of early pottery in China

IZVLE∞EK - V prehodnem obdobju med poznim pleistocenom in za≠etkom holocena sta bili na ju∫-nem in severnem Kitajskem dve razli≠ni kulturni tradiciji.

Vijecnica Sarajevo

Godine 2006. navršava se stotinu i deset godina od izgradnje sarajevske Vije¸nice. Barbarskim agresorskim ˛inom zapaljena i potpuno uništena u no¸i izmeˇu 25. i 26. augusta 1992.godine, stogodišnjica izgradnje ovog objekta obilježena je po˛etkom obnove ovog vrijednog kulturno ...

ANTIFOSFOLIPIDNI SINDROM: KLINI^KOSTANJEKOJESE NEDOVOLJNO ...

Kasnije, is ti~u}ipatofiziolo{kizna~ajfosfolipida, ovajsindrom jenazvanantifosfolipidnim, atekpo~etkom devedesetihgodinasarasvetljavanjempatofiziolo{kih mehanizama, shvatasezna~ajplazmatskogproteina β 2-glikoprotein I (β 2GP-I) (2-4).

Ethnologia Balkanica

Proši ƒƒƒƒ -Dvorni ƒƒƒƒ, Mirjana 2006: Odevanje u Beogradu u XIX i po…etkom XX veka [Clothing in Belgrade in the 19th and at the beginning of the 20th century].

Hrvatsko oplemenjiva˛ko, sjemenarsko i rasadni˛arsko ...

Utemeljenjem Zavoda za sjemenarstvo i rasadni˛arstvo, Osijek i po˛etkom njihovog rada 2000. godine od izvoznika sjemena i sadnog materijala, Republika Hrvatska postala je uvoznik nekad izvoznih vrsta (kukuruz, sladorna repa i sl.).

Acta 1999/2 slike

Prvo jamo smo dolo~ili, ko so gradbena dela æe stekla, drugo pa smo dolo~ili iz originalne kra{ke morfologije pred pri~etkom gradbenih del. Denudirana jama pri Povirju (na trasi Diva~a-Dane) je 320 m dolg in do 10 m {irok rov, kjer ponekod lahko {e najdemo jamski strop, ~eprav prevladuje rov brez ...