Sputtr.com | Alternative Search Engine

Etvrtak

FESTIVAL KVALITETA 2011 etvrtak 19.05.2011. Petak 20.05.2011 ...

FESTIVAL KVALITETA 2011 etvrtak 19.05.2011. Petak 20.05.2011. Subota 21.05.2011. 08 00 -11 00 Registracija u esnika(Objekat D) 5th International Quality Conferenc e 6.

etvrtak petak subota nedelja 18h – 19h 11h – 12h 19h ...

Raspored za grupne treninge: SALA 1 ponedeljak utorak sreda četvrtak petak subota nedelja 9h - 10h PILATES 10h - 11h 11h – 12h YOGALATES 12h – 13h 15:30h-17h 16h – 17h 17h – 18h 18h – 19h JAZZ BALET

III PONEDELJAK UTORAK SREDA Č ETVRTAK PETAK

I PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA 10-11 StaR WorKouT StaR WorKouT StaR WorKouT 11-12 Yoga 12-13 GYMstick 13-14 PILATES basic 17-18 Hi Energy Workout BODY PUMP Hi Energy Workout BODY PUMP Hi Energy Workout BODY ...

7:30 a.m. Ana Vidovi¸

Jozo Becich Giggie & Marian Michael Brcich Tony & Mary Doria Franjo Tuˇman N.N. Na nakanu David & Katica Škaro Na nakanu Kata Zigni¸ Thursday - ˝etvrtak, March 8, 2007 7:30 a.m. Vinka Curkovich Mossman family Connie Pesce Laura & John Perseghin Barry Babich Joe & Mary Madia Vica Sekso Ivan i Sofija Pastuovi¸ ...

Monday - Ponedjeljak, September 8, 2008

... Mary Fratto Johnny Nagy Theresa Nagy Theodore Haptas Carm Parrilli Peter Tijardovich M/M Matt Dosen Na nakanu ob. Maroš Wednesday - Srijeda, September 10, 2008 7:30 a.m. Jean Zekich M/M Wroblewski Augustin Rodich Zvonko Barbari¸ family Paul Begich Mike & Lisa Bozich Nizeti¸ family family Thursday - ˝etvrtak ...

PROGRAM KULTURNIH DOGA\AJA

10 Biblioteka i Informacioni centar / Library and Information centre: Ponedjeljak - petak / Monday - Friday: 12:00-17:00h GOETHE INSTI-TUT BOSNE I HERCEGO VINE www.goethe.de/sarajevo Bentba{a 1a, Tel: 570 000, Fax: 570 030 Radno vrijeme / Working hours: Ponedjeljak-~etvrtak / Monday-Thursday: 09:00-17:00h Petak / ...

PROGRAM ME\UNARODNOG NAU^NOG SKUPA INTELEKTUALNA SLOBODA I ...

Dolazak u~esnika savetovawa i sme{taj u hotelu "Slavija" (Ulica Svetog Save 9, tel. 381 11 2450 842) Slobodan dan. ^etvrtak, 25. septembar 2003. Narodna biblioteka Srbije, Skerli}eva 1, tel. 381 11 2451 242 8,00 - 8,30 Prijava u~esnika 8,30 - 9,00 Pozdravne re~i u ime Ministarstva za kulturu, Ministarstva ...

STUDENTI KOJI NISU POLOŽILI PISMENI DIO ISPITA IZ KOLEGIJA ...

studenti koji nisu poloŽili pismeni dio ispita iz kolegija povijest arhitekture i.-ii. na roku 29. 10. 2011: ii. dio: agejev p. gotika ponovo

Hrvatsko oplemenjiva˛ko, sjemenarsko i rasadni˛arsko ...

7 ˝etvrtak, 25. svibnja Sekcija: Žitarice Moderator: I. Brki¸ 09:00 I. Brki¸, D. Šimi¸, A. Jambrovi¸, Z. Zduni¸, Tatjana Leden˛an, Josip Brki¸ Stvaranje populacija i linija kukuruza na PIO Development of corn populations and inbreds at Agricultural Institute Osijek 09:15 Tatjana Leden˛an, I. Brki ...

EUROPSKI TJEDAN MOBILNOSTI 2011.

- SIGURNO U PROMETU - 09:00 h - Predavanje policijskih slu benika PP Crikvenica u OŠ Vladimira Nazora o pravilima ponašanja u prometu i prometnim propisima; podjela edukativnih materijala - 10:00 h - Predavanje u Dje*jem vrti*u „Radost" Crikvenica i podjela edukativnih materijala *ETVRTAK, 22.