Sputtr.com | Alternative Search Engine

Etyopatogenezindeki

Alopesi Areata ve Aleksitimi

Fakat stres verici yaşam olaylarının AA etyopatogenezindeki rolü belirsizdir. Anksiyete ve duygulanım bozukluklarının AA'lı hastalarda arttığını bildiren çalışmalar yanında, bu görüşe ters çalışm a sonuçları da vardır.

OSTEOMEATAL KOMPLEKS BOŞLUKLARININ/MESAFELERİNİN KEMİK VE ...

Can KOÇ Osteomeatal Kompleks Boşluklarının/Mesafelerinin Kemik Ve Mukozal Genişliklerinin Kronik Sinüzit Şiddeti İle İlişkisi - BT Çalışması KBB-Forum 2005;4(3) www.KBB-Forum.net 111 unsinat proses açısı ve uzunluğu ile etmoid infindibulum genişliğinin sinüzit etyopatogenezindeki rolü ...

Marmara Depreminden Etkilenen Ýki Ayrý Bölgede Ergenlerde ...

Travmatik olaylarýn ruhsal bozukluklarýn etyopatogenezindeki rolü vurgulanmaya baþladýktan sonra II. Dünya Savaþý'ndan etkilenmiþ çocuklarla ilgili gözlemler geliþimsel psikotravmatoloji açýsýndan en önemli adým oldu.

Rozase Etyopatogenezi ve Yeni S›n›flamas›

Ayr›ca, rozase hastalar›nda gözlenen dinitroklorobenzen ile sensitizasyon güçlü¤ü hücresel immünitedeki bozuklu¤un bir baflka iflaretidir 34,43. Çal›flmalarda, farkl› medyatörlerin rozase etyopatogenezindeki rolleri üzerinde durulmaktad›r.

ROMATO‹D ARTR‹T‹N ETYOPATOGENEZ‹

blokörleri de T hücrelerin RA etyopatogenezindeki rolünün öneminin devam etti¤ini pratik olarak da göstermektedir. TTHH1177 HHÜÜCCRREELLEERR‹‹

Soliter Rektal Ülser Sendromu

Hastalıın etyopatogenezindeki belirsizlik tedavi yaklaımlarını da sınırlandırmakta ve hastaların uzun süre takibi gerekmektedir. Özellikle defakasyon düzensizlii olan hastalarda bunun giderilmesi tedavide en önemli hedefler-den birisi olmalıdır.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Türkoğlu, Ç., Duman, B.S., Dak, E., Akpınar, B., Güden, M., Vertii, A., Çağatay, P., Günay, D., Büyükdevrim, A.S., "MTHFR C677T Gen Mutasyonunun İskemik Kalp Hastalığının Etyopatogenezindeki Rolü", Bezm-i Âlem Valide Sultan SSK Vakıf Gureba Hastanesi, Dr. Bedi Beler Diyabet Merkezi ...

‹nsüline Ba¤ımlı Olmayan Diabetik Bireylerde ABO, Rh ...

Girifl Diabetes Mellitus (DM), insülin hormonunun yoklu¤u, yetersizli¤i ve etkisizli¤i sebebiyle kan flekerinin normalden daha yüksek oluflu ile karakterize bir hastalıktır ve insülinin diabet etyopatogenezindeki rolü büyüktür. ‹nsülin salgılanmasında uyarıcı görevi yapan glukozun ...

ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTALARDA SERUM LEPTİN, SİTOKİN ...

Serbest radikallerin biyolojik sistemlerin içinde varlığının ispatlanmasından bu yana başta RA, kollajen doku hastalıkları, SpA'ler, osteoartrit, vaskülitler olmak üzere serbest radikal ve antioksidan sistemlerin çeşitli romatizmal hastalıkların etyopatogenezindeki rolleri ve önemi ...

POSTERLER / POSTER PRESENTATIONS (P-1 / P-392)

stresin auras›z migren etyopatogenezindeki rolünü izah etmek için daha fazla say›da çal›flmaya ihtiyaç vard›r. Auras›z Migrenli Hastalarda Oksidatif ve Antioksidatif Balans›n Analizi