Sputtr.com | Alternative Search Engine

Evanja

9 IZOBRA EVANJE

Tabela 2: Javni izdatki za formalno izobra evanje po ravneh izobra evanja in namenu porabe, Slovenija Table 2: Total public expenditure for formal education by level of education and purpose of expenditure, Slovenia 1000 EUR Ravni izobra evanja / Levels of education Javni izdatki skupaj total ...

Obrazec N/ N form

Obrazec N / N form VLOGA ZA PRIZNAVANJE IZOBRA EVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA IZOBRA EVANJA/ APPLICATION FOR RECOGNITION OF EDUCATION WITH A VIEW TO ACCESS TO EDUCATION APPLICATION FOR RECOGNITION OF EDUCATION WITH A VIEW TO ACCESS TO EDUCATION Podpisani vlagam v skladu z Zakonom o priznavanju ...

NESTING COLONIALISMS: AUSTRIA, SLOVENIA AND DISCOURSES ON THE ...

Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vse ivljenjskega učenja«, prednostna usmeritev: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobra evanja in usposabljanja«. and in this ...

Developments in Teacher Education in Finland. In-service ...

Developments in Teacher Education in Finland. In-service Education and Training Razvoj izobra evanja u č iteljev na Finskem. Stalno strokovno izobra evanje in usposabljanje Tuula Asunta Department of Teacher Education, University of Jyväskylä, Finland Abstract The paper starts with ...

Change and Reform in Teacher Education in Ireland: a Case ...

Key words teacher education in Ireland; entry to teaching; implications of the Bologna Declaration; reform; social, policy and legislative change Povzetek Ta č lanek prika e na za č etku kontekst reforme izobra evanja u č iteljev na Irskem.

KONTINUIRANO IZOBRA EVANJE KADROV V CENTRU ZA NUJNO ...

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 14 vprašanj zaprtega tipa, ki so zajemala starost, delovno dobo, izobrazbo, zadovoljstvo z delom, motivacijo za izobra evanje in mo nosti izobra evanja.

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRU BENE VEDE

V procesu izobra evanja dosegajo slabše rezultate pri branju, pisanju in govornem sporočanju. Ker je pridobivanje znanj na katerikoli stopnji izobra evanja pogojeno z verbalnimi veščinami, je neznanje verbalnega jezika usoden komunikacijski primanjkljaj, ki se na vsakem koraku v vsakdanjem ...

OCENA KAKOVOSTI SESTAVLJENIH KAZALCEV BLAGINJE NA PODLAGI ...

V grobem izbrani kazalci pokrivajo razse nosti Kazalci ivljenjske ravni (14) Kazalci prostega *asa (3) KAZALCI OKOLJA (4) Kazalec kriminalitete (1) Kazalci izobra evanja (5) Kazalec ob*inske uprave (1) DEMOGRAFSKI KAZALCI (4) EKONOMSKI KAZALCI (8) Kazalci individualne blaginje (4) SESTAVLJENI KAZALEC BLAGINJE Kazalci ...

Mednarodne konvencije in sporazumi

onesna evanja s snovmi, ki niso olja Substances Other than Oil Mednarodna konvencija o civilni odgovornosti za škodo, povzročeno z onesna enjem z nafto International Convention on Civil Liability fo r Oil Pollution Damage (as amended) 29.11.1969 Brussels 19.06.1975succession 15/1992 Protokol iz leta 1992 ...

LEACHING OF 137Cs FROM SPENT ION EXCHANGE RESINS IN CEMENT ...

Povzetek Določili smo hitrosti izlu evanja 137 Cs iz utrjenih izrabljenih smol ionskih izmenjevalcev v cementno bentonitnih zmeseh. Za utrditev smo uporabili različne betonske zmesi Portland cementa z ali brez 2 - 5% dodatka bentonita in z umešanimi določenimi količinami izrabljenih smol ionskih ...