Sputtr.com | Alternative Search Engine

Evrelerde

Beypazarı (Ankara) granitinin jeolojisi, mineralojisi ve ...

Sonraki evrelerde bu çatlaklar boyunca kalınlıkları 10cm-6m ve uzunlukları 10m-350m arasında değişen KD-GB ve KB-GD gidişli aplit ve pegmatit daykları oluşmuştur.

Servikal Spondilotik Myelopati - Derleme / Review Cervical ...

Spinal kord iskemisi SSM gelifliminde özellikle son evrelerde rol al›r. SSM geliflmifl baz› hastalarda devaml› var olan bir iskemi gözlenmifltir, ancak patofizyolojisi tam olarak anlafl›lamam›flt›r.

Evre IV Mide KarsinomluHastalarda Palyatif Gastrektominin De¤eri

49 ide karsinomu, s›k görülmesi nedeniyle tarama amaçl› endoskopinin yayg›n olarak yap›ld›¤› Ja-ponya, Güney Kore gibi ülkelerde erken evrelerde daha yüksek oranda tan›nmakta, görülme s›kl›¤›n›n az oldu-Cerrahpafla T›p Dergisi 2008; 39(2): 49-55 ISSN: 1300-5227 ...

Çocuklarda Demir Eksikli¤i Tarama Testi Olarak Eritrosit ...

Dünyada aneminin en s›k görülen nedenidir. Çal›flmam›zda demir eksikli¤i anemisi tan›s›n› erken evrelerde koydurabilen ucuz, yayg›n, kolay bir yöntem olan hemogram parametrelerinden eritrositlerin büyüklüklerine göre da¤›l›m geniflli¤i (Red Cell Distribution With-RDW) ve ...

CASE REPORT

Spinoserebellar ataksi tip II (SCA-2) yürüyüş ve ekstremite ataksisi ile başlayan, dizartri, oftalmopleji, periferik sinir tutulumu ile şekillenen geç klinik evrelerde ekstrapiramidal sistem bulguları ve demansında eklendiği bir SCA tipidir.

PSĐKOLOJĐK*DANI MA*VE*REHBERLĐK*EĞĐTĐMĐ*ALAN ...

Akt:*Ersever,1996).* * Karar*verme*davranı*ı*hem*duygusal*(Bono,1992;*Plo us*1993)*hem*de* bili*sel*(Mann*ve*Harmoni,*1989; *Güçray,1998;*Jeyhu n,*2000;*Ye*ilyaprak,* 2000)*özellikler*tarafından*etkilenmektedir.** * Bilgin'e*(1995)*göre*ise,*karar*verme*ahlak*geli*i minin*bir*evresidir.*Đlk* evrelerde ...

VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezlerinde Kendi kendine meme muayenesi eğitimi ⇓ ⇓ Meme kanseri hakkında bilgi edinilmesi ⇓ ⇓ KETEM'lereolan başvuru ⇓ ⇓ Daha erken evrelerde tanıkonulması Sonuçlar Sonuçlar

The effect of 4-chloroindole-3-acetic acid on some growth ...

Sonra bu fideler, değişik metabolitlerin içeriklerini ve büyümeyi değerlendirmek için, ekim işleminden sonra 30 veya 15 gün süren evrelerde 4-kloroindol-3-asetik asit (4-Cl-IAA) (10-6 M) veya deiyonize su (kontrol) ile muamele edildi.

ÜROLOJİK MANİPULASYONLARIN SERUM PSA DÜZEYLERİ ÜZERİNE ...

Prostat kan-serinin tanı ve tedavisindeki gelişmeler devamlı artmakla birlikte, özellikle Total prostat spesifik antijen (tPSA) ile yapılan taramalar sonucunda prostat kanseri daha fazla kişide ve erken evrelerde tespit edilmeye başlamıştır 3.

Volcanism and its Contribution to Mudrock Genesis

Bu kay›tlar›n en iyi gözlenebilenleri iyi korunmufl tefra tabakalar› olup, yerkabu¤u çarp›flma tektoni¤inin ve eflzamanl› deniz seviyesi yükselmelerinin yo¤unlaflt›¤› evrelerde stratigrafik istifler boyunca s›kça izlenirler.