Sputtr.com | Alternative Search Engine

Evropasic

PhD Concept Paper

... absoluturi akademiuri Tavisufleba da avtonomia, rac imas niSnavs, rom TiToeuli universiteti Tavad gansazRvravs ganaTlebis ama Tu im safexurze (maT Soris doqtoranturaSi) studentTa miRebis wess, programebis xangrZlivobas da saswavlo/kvleviTi muSaobis formats. msgavsia situacia kontinentur evropaSic ...

meomris biblioTeka #18 - saqarTvelos Tavdacvis saministro ...

aris `cxenis gamwvrTneli kaci~. sityva raindi evropaSic ukavSirdeba cxenosans. cxenosan mebrZols samxreT safrangeTSi uwodebdnen `kabalarii~, `kavalarii~ _ laTinuri sityvidan caballum (cxeni), xolo

nomerSia: garekanis fotos avtori: vaso guleuri

gamoirCeoda samxedro saqmis didi codniTa da gansakuTrebuli organizatoruli niWiT. giorgi saakaZe metad popularuli pirovneba iyo ara marto saqarTvelosa da amierkavkasiaSi, aramed mTels axlo aRmosavleTSi da evropaSic ki. ar darCenila TiTqmis arc erTi imdroindeli istorikosi da mogzauri, romelic ase ...

nomerSia:

... daasabuTa qarTveli da sxva kavkasieli tomebis kavkasiaSi samxreTidan mosvla. es koncefcia sruliad uaryo s. janaSiam da daasabuTa, rom qarTvelebi warmoSobiT wina aziis Zvel mkvidr mosaxleobas ekuTvnian. uZveles droSi, daaxloebiT eqvsi aTasi wlis winaT, wina aziis uzarmazar miwa-wyalze da samxreT evropaSic ...

istoria Sesavali

wyalze da samxreT evropaSic (balkaneTi, apeninisa da pirineis naxevarkunZulebi) erTi modgmis xalxebi cxovrobdnen _ eseni qarTvelTa winaprebi iyvnen, Semdgom am

biznes-menejmenti da

... saSinao ekonomikasa da mis internacionalizacias Soris balansirebaze yuradReba dReisaTvis, msoflios umetesi qveynebisaTvis, ekonomikuri politikis ZiriTadi zrunvis sagani xdeba. sazogadoebisa da misi organizaciebis umetesi nawili, aramarto ganviTarebad qveynebSi, aramed aSS-sa da evropaSic Tvlis, rom ...