Sputtr.com | Alternative Search Engine

Existencie

Diabetic angiopathy ó etiopathogenesis and clinical ...

Autor tejto prÆce na zÆklade anal˝zy vlastnØho veækØho sœboru (71 662 angiologick˝ch konziliÆrnych vyöetrenÌ v†obdobÌ 25 ro-kov existencie angiologickØho pracoviska FN a†LFUK v†Brati-slave) upozorÚuje najm‰ na to, ûe angio-orgÆnovØ ischemickØ syndrÛmy podmienenØ diabetickou ...

CO.T{STRUCTIOI* SCHOOTS JERSEY

The Environmenral Site Report shall inciude; (a) An lnventory of environmentrlconditions ar rhe proposed sire as follows: (i) a consisrency determlnation with respect ro sewer service; (ii) availabiliry of porable woter supply: (iii) the existencie of any coasai and/or freshwerer wetlands on the proposcd sitet will 4.

PROFI REAL SLOVAKIA spol. s r. o.

Ku koncu roka 2004 dosiahla celkový počet 31 800 spokojných klientov, ktorým bolo za celú dobu existencie spoločnosti poskytnutých viac ako 1,8 mld. Sk. Vyššie uvedené výsledky boli dosiahnuté aj vďaka pokračujúcej podpore obchodnej siete, pričom spoločnosť sa zamerala na skvalitnenie ...

Odstraňovanie ťažkých kovov a sulfátov z odpadových vôd

S uvedenou kľúčovou funkciou MO v biosfére, súvisia aj dôsledky ich existencie a metabolizmu, ktoré mô u byť na jednej strane „pozitívne" (napr. biotechnologické procesy ako sú výroba piva, enzýmov, antibiotík; bakteriálne lúhovanie sulfidických minerálov, tvorba bioplynu ...

Katedra Filozofii Wydziaø Psychologii Wy&sza Szkoøa ...

Zrka-dlili sa v nej aj názory predstaviteWov fundamentálnej ontológie, filozofie existencie a pod. (M. Heidegger, E. Fink, L. Landgrebe, M. Merleau-Ponty, K. Jaspers, J. P. Sartre atT.).

EEM VS SK ENG

2010 najvyššie tržby za celé obdobie svojej existencie. Som presvedčený, že aj v nasledujúcom roku 2011 budeme pokračovať v stanovenom smerovaní za úspe

KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA

KSČ bola pod záštitou a podľa KI od začiatku svojej existencie v opozícii. Pre poslancov platil do polovice tridsiatych rokov striktný zákaz podporovať akékoľvek návrhy vládnych strán.

ANALÝZY - ARGUMENTY - NÁZORY

V čase ich rušenia boli teda u kompetenčne „podvy ivené" a neexistoval dôvod na ich ďalšie zotrvanie v podobe, v akej existova-li. Zo zbytkov ich kompetencií boli vytvorené orgány špecializovanej miestnej štátnej správy v tých rezortoch, ktoré deklarovali potrebu existencie siete ...

PÁCHATELIA DOMÁCEHO NÁSILIA

a v podstate neschopná samostatnej existencie, sa oveľa výraznejšie prejavuje dominantné postavenie muža v rodine aj miera tolerancie násilia je podstatne vyššia.

Mgr. Dušan Slávik Uznesenie o odložení vykonateľ

Aj v správnom súdnictve je potreba existencie procesného prostriedku poskytujúceho predbežnú ochranu ohrozených, alebo už porušených subjektívnych práva nesporná.